Prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

 

Je profesorem v oboru zoologie. Již jako student Přírodovědecké fakulty se umístil na prvním místě v celostátní soutěži studentské vědecké a odborné činnosti v Bratislavě. Podstatnou část jeho profesního života tvořila vyvážená pedagogická a vědecká práce. Vedl  několik desítek diplomových prací a svůj výzkum zaměřil na studium prostorové orientace vyšších obratlovců, na monitoring těžkých kovů v populacích hmyzu ve vztahu k znečištění životního prostředí, na studium agresivního chování dutinových hnízdičů, na problematiku hnízdního parazitizmu, na význam jezevců v lesních ekosystémech a v neposlední řadě na ekologii a taxonomii pestřenek (jeden nový druh byl pojmenován norským badatelem jeho jménem). Ve spolupráci s pracovníky lékařské fakulty řešil problematiku aplikovatelnou v lékařské praxi, např. tkáňové reakce po implantaci neutrálních hydrofilních gelů, stanovení koncentrace mědi a zinku v krevním séru u nemocných rakovinou. V současné době  zorganizoval tým pracovníků, který se zabývá potlačováním včelích chorob a  opatřeními proti rojení  včely medonosné. O výsledcích své vědecké práce přednášel na mnoha mezinárodních konferencích a sympoziích. Na PřF UP zavedl předmět etologie, vyučoval fyziologii živočichů a vedl několik odborných seminářů.  Mnoho let přednášel také srovnávací  psychologii  na Filozofické fakultě UP. V současné době vede Závěrečný biologický seminář pro všechny učitelské kombinace. Je členem komisí pro obhajoby rigorózních, disertačních a habilitačních prací. Pracuje jako školitel doktorandů a je členem několika vědeckých společností. V letech 1985 – 2004 byl předsedou redakční rady a hlavním redaktorem sborníku Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. Je zakladatelem Mezinárodní biologické olympiády, která vznikla v roce 1990 na PřF UP, stálým členem jejího poradního výboru a několikrát předsedal mezinárodní jury této olympiády. Občané Olomouce a širokého okolí znají prof. Bičíka také jako erudovaného mykologa. Pracuje v mykologické poradně ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a každoročně organizuje výstavu hub na podzimní olomoucké Floře. Jeho jméno je uvedeno v americké Marquisově biografii Who is Who in the World, byla mu udělena Zlatá medaile Univerzity Palackého, medaile MŠMT ČR  a medaile univerzit v Uppsale, Brisbane, Kielu a Chulalongkorn univerzity v Bangkoku. Je Čestným občanem rodné obce Neplachovice a nositelem Ceny města Olomouce.

Prof. Bičík při práci v terénu. (foto Jitka Jordánová)               FOTOGALERIE z působení v Mezinárodní biologické olympiádě.
 
CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, UČEBNÍCH TEXTŮ A MONOGRAFIÍ:
Bičík, V. (1964): Příspěvek k faunistice a biologii pestřenek (Dipt., Syrphidae) Opavska a Olomoucka. Acta Univ. Palacki. Olomuc. Fac. rer. nat. 16, Biol. 6, 111 - 140.
 
Novák, V. J. A., Bičík, V. (1965): Zdroje tří metamorfózních hormonů v průběhu postembryalního vývoje u pestřenky Syrphus vitripennis Meig. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. 19, Biol. 7, 85 - 98.
 
Bičík, V. (1966): Příspěvek k poznání společenstva vodních brouků okolí Olomouce. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 126, 17 - 22.
 
Bičík, V. (1967): Einige Aspekte zur Bewegungskomponente in der Raumdiskrimination bei Versuchen mit der Katze. Scripta medica 40, 5, 198-199.
 
Bičík, V. (1967): Přehled systematických jednotek zoologie. In: Sedláček, S., Medicínská terminologie, Praha, SPN, 404 - 405.
 
Bičík, V. (1968): Prostorová diskriminace dvou kladných nestejnocenných signálů u koček. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biologica 10, 61 - 73.
 
Bičík, V. (1968): Space discrimination of acoustic signals. Activ. nerv. sup. 10, 2, 198 - 199.
 
Bičík, V. (1969): Limitace diskriminovaného úhlu a vliv rozdílné kvality akustického signálu na prostorovou diskriminaci. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biologica 11, 57 - 70.
 
Bičík, V. (1969): Spatial discrimination of acoustic signals in instrumental responses in cat. Summaries from XIth International Ethological Conference in Rennes, 152 - 153.
 
Bičík, V., Golda, V., Lisoněk, P. (1969): Space discrimination of acoustic stimuli in intact, orbito-frontalectomized and callosotomized cats. Activ. nerv. sup. 11, 4, 271 - 273.
 
Bičík, V. (1970): Space discrimination of horizontally and vertically distributed acoustic signals in higher vertebrates. Summaries from International Zoopsychological Colloquy in Rostock, 33 - 35.
 
Bičík, V., Lýsek, H. (1970): A contribution to the knowledge of the influence of parasites on the quality of higher nervous activity in experimental animals. Acta parasitologica polonica 18, 10, 99 - 105.
 
Lýsek, H., Bičík, V. (1970): On the active movement of the cestode Mesocestoides litteratus Batsch. Folia parasitologica 17, 152.
 
Bičík, V., Golda, V., Lisoněk, P. (1970): Optico-motor coordination in intact and callosotomized cats. Activ. nerv. sup. 12, 2, 169 - 170.
 
Bičík, V., Směšná, H. (1971): Die Nahrung der Türkentaube, Streptopelia decaocto decaocto (Friv.). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol., 105 - 118.
 
Bičík, V. (1972): Protikladná poloha podnětu a posílení při prostorové diskriminaci u koček různého stáří. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biologica 13, 49 - 58.
 
Bičík, V., Směšná, H. (1972): Potrava a příčiny přemnožení hrdličky zahradní, Streptopelia decaocto decaocto (Friv.) v Olomouci. Živa XX, 2, 68 - 69.
 
Bičík, V. (1974): Funkce směrového a frekvenčního klíče při prostorové orientaci u koček. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biologica 15, 97 - 122.
 
Bičík, V. (1975): Spatial orientation in cats on the basis of acoustical signals. Activ. nerv. sup. 17, 1, 73.
 
Bičík, V. (1975): Spatial opposition between stimulus and reward in spatial discrimination with cats of different age groups. Abstracts from XIVth International Ethological Conference, University of Parma, 17.
 
Bičík, V. (1976): Závislost diferenciace tónů na jejich frekvenci. Abstrakta přednášek 13. medzioborové konferencie o experimentálnom a klinickom výskume VNČ. Piešťany, 15 - 16.
 
Bičík, V. (1977): Laterality of cat’s forepaws after conditioned run. Abstracts from XVth International Ethological Conference, Bielefeld, 18.
 
Hubáček, J. Bičík, V., Dušek, J. (1977): Tkáňové reakce po implantaci hydrofilních polymerů do labyrintu žab. In: Sborník „Polymery v lékařství“, Brno, 98 - 103.
 
Bičík, V. (1978): Dependence of tone differentiation upon frequency in cat and man. Activ. nerv. sup. 20, 1, 3 - 4.
 
Bičík, V. (1978): Co je etologie a jaké jsou její cíle. Biol. listy 43, 1, 49 - 52.
 
Bičík, V., Dušek, J., Hubáček, J. (1978): Tkaněvyje reakcii poslje implantacii nějtralnogo gidrofilnogo gelja vo vnutrenněm uche ljagušek. Acta Univ.  Palacki. Olomuc., Biol. 18, 115 - 124.
 
Bičík, V. (1979): Preferencija perednich koněčnostěj pri chvatatělnych reakcijach košek. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biologica 19, 257 - 268.
 
Bičík, V. (1980): Vývojový cyklus a chování parazita Encarsia formosa Gah. při vyhledávání larválních stupňů Trialeurodes vaporariorum Westw. Bull. Activ. nerv. sup. 1, 4 - 5.
 
Bičík, V. (1980): Luminiscence biologických objektů. In: Dvořák, L., Kupka, Z.: Fyzikální podstata a využití luminiscence. SPN Praha, 197 - 205.
 
Láska, P., Slováková, J., Bičík, V. (1980): Life cycle of Trialeurodes vaporariorum Westw. (Homoptera: Aleyrodidae) and its parasite Encarsia formosa Gah. (Hymenoptera: Aphelinidae) at constant temperature. Acta. Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 20, 95 - 106.
 
Bičík, V. (1981): Diferenciační schopnosti koček při prostorové orientaci. Bull. Activ. nerv. sup. 1 - 2, 39 - 40.
 
Bičík, V., Láska, P. (1981): Geografičeskaja izmenčivost okraski někotorych vidov podsemejstva Syrphinae (Diptera, Syrphidae). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 21, 63 - 67.
 
Bičík, V. (1982): Diskriminacija dvuch raznych intervalov vremeni u košek. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 22, 43 - 54.
 
Bičík, V. (1982): Diskriminace časových intervalů u koček. Abstrakta přednášek 9. celostátní etologické konference, Zvíkov, 7.
 
Bičík, V., Láska, P. (1983): On the subfamily Syrphinae in Sweden and Norway. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 23, 49 - 56.
 
Binar, J., Bičík, V. (1983): Adaptace potkana laboratorního na nucený běh z hlediska změn některých behaviorálních a biochemických ukazatelů funkcí CNS. Abstrakta přednášek X. celostátní etologické konference, Zvíkov, 67.
 
Bičík, V. (1984): Accumulation and dispersion of 15 metals and phosphorus in the ontogenesis of the hornet (Vespa crabro L.). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 24, 147 - 165.
 
Láska, P., Bičík, V. (1984): Blomflugor av underfamiljen Syrphidae fran Abisko. Entomologisk Tidskrift, Stockholm, 105, 102.
 
Macháček, J., Menšík, P., Bičík, V. (1984): Sérové hladiny mědi a zinku u rakoviny prsu a možnosti jejich využití v praxi. Aktuality klinické onkologie 6, 112 - 116.
 
Bičík, V., Láska, P. (1985): Notes on some species of subfamily Syrphinae (Dipt., Syrphidae) from Abisko (Swedish Lapland). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 25, 149 - 152.
 
Bičík, V., Fraňková, S. (1985): Úvod do srovnávací psychologie. Učební texty vysokých škol, UP Olomouc, 171 s.
 
Bičík, V., Crhák, L. (1985): Modely a modelování v biologii I. (Formální modely a modelování). Učební texty vysokých škol, UP Olomouc, 132 s.
 
Binar, J., Bičík, V. (1985): The influence of forced run on some behavioral and biochemical indicators of CNS function in Norway rat (Rattus norvegicus). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 25, 153 - 169.
 
Fraňková, S., Bičík, V. (1985): Vybrané kapitoly ze srovnávací psychologie. Učební texty vysokých škol, SPN Praha, 182 s.
 
Hanelová, Z., Bičík, V., Opatrný, E. (1985): K etologii paovce hřivnaté, Ammotragus lervia (Pallas). Abstrakta přednášek XII. interdisciplinární etologické konference, Vrátná dolina, Boboty, 21.
 
Bičík, V. (1986): Metals and phosphorus in some species of imaginal syrphid population (Dipt., Syrphidae). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 26, 81 - 96.
 
Bičík, V., Kašpar, F. (1986): Kovy v potravě včely medonosné (Apis mellifera) a ve vývojových stadiích včelích matek. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 26, 57 - 79.
 
Bičík, V., Ryšavá, I. Láska, P. (1986): Preference barev u některých hmyzích škůdců. Abstrakta přednášek 13. etologické konference, Kružberk, 33.
 
Crhák, L., Bičík, V. (1986): Modely a modelování v biologii II. (Neformální modely). Učební texty vysokých škol, UP Olomouc, 81 s.
 
Láska, P., Zelenková, I., Bičík, V. (1986): Colour attraction in species of the genera: Delia (Diptera, Anthomyidae), Ceutorhynchus, Meligethes and Phyllotreta (Coleoptera: Curculionidae, Nitidulidae, Chrysomelidae). Acta ent. bohemoslovaca 83, 418 - 424.
 
Bičík, V. (1987): Biomagnifikace kovů a fosforu v populacích vos ve vztahu k znečištění prostředí. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 27, 93 - 111.
 
Bičík, V. (1987): Zoopsychológia. Encyklopedický časopis Pyramída XVI, 191, 6103 - 6104.
 
Drozdek, K., Bičík, V. (1987): Chování racka chechtavého (Larus ridibundus L.) v době hnízdění. Abstrakta přednášek XIV. celostátní etologické konference, Kupařovice, 29.
 
Bičík, V., Král, M., Järvi, T. (1988): Vliv mezidruhové agresivity na evoluci světle zbarvených populací samců lejska černohlavého. Abstrakta přednášek 15. celostátní etologické konference, Špindlerův Mlýn, 3.
 
Bičík, V., Láska, P., Ryšavá, I., Fellner, M. (1988): Yellow and green sticky trap attractiveness for glasshouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Homoptera, Aleyrodidae). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 28, 121 - 130.
 
Král, M., Bičík, V. (1988): Vnitrodruhové teritoriální chování samců lejska bělokrkého (Ficedula albicollis). Souhrn přednášek XV. etologické konference, Špindlerův Mlýn, 20.
 
Král, M., Järvi, T., Bičík, V. (1988): Inter-specific aggression between the Collared Flycatcher and the Pied Flycatcher: the selective agent for the evolution of light-coloured male Pied Flycatcher populations? Ornis Scandinavica 19, 287 - 289.
 
Bičík, V., Král, M. (1989): Vztah lejska bělokrkého k rodišti a hnízdišti. Souhrn přednášek XVI. etologické konference, Skalský Dvůr, 3.
 
Bičík, V., Král, M. (1989): Intraspecific territorial aggression of collared flycatcher. Abstracts from 21st International Ethological Conference in Utrecht, 15.
 
Bič, V., Bičík, V. (1989): Obranné a útočné reakce užovek rodu Elaphe. Souhrn přednášek XVI. etologické konference. Skalský Dvůr, 2.
 
Král, M., Bičík, V. (1989): Vnitrodruhová teritoriální agresivita samců lejska bělokrkého (Ficedula albicollis). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 29, 107 - 122.
 
Bičík, V. (1990): 21. mezinárodní etologická konference. Přírodní vědy ve škole 41, 10, 329 - 330.
 
Bičík, V., Pek, I. (1990): Snail shells in collared turtle-dove (Streptopelia d. decaocto) crops. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 30, 153 - 160.
 
Bičík, V., Král, M. (1990): K podnětové situaci spouštějící agresívní teritoriální chování lejska bělokrkého. Súhrny prednášok XVII. interdisciplinárnej etologickej konferencie, Smolenice, 15.
 
Král, M., Bičík, V. (1990): Struktura a disperze hnízdní populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis Temm.) v Nízkém Jeseníku. [ Structure and dispersal of collared flycatcher nesting population, Ficedula albicollis (Temm.) in Nízký Jeseník mountains]. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 30, 161 - 173.
 
Bičík, V. (1991): Dynamics of metal content in ontogenesis of some Phasmatodea. Acta Univ. Palacki. Olomuc.. Biol. 31, 117 - 127.
 
Bičík, V., Král M. (1991): Gnězdovaja konkurencija meždu mucholovkoj belošejkoj (Ficedula albicollis Temm.) i sinicej bolšoj (Parus major L.). Acta Univ. Palacki. Olomuc. Biol. 31, 129 - 137.
 
Bičík, V., Král M. (1991): K metodice studia agresívního vnitrodruhového a mezidruhového chování ptáků pomocí atrap. Some methods of study of intraspecific and interspecific aggression of birds with dermoplastic and polystyrene dummies. Bull. Panurus 3, 153 - 158.
 
Bičík, V., Král, M. (1991): Mezidruhové agonistické chování lejska bělokrkého a sýkory koňadry v době hnízdění. Abstrakta přednášek 18. celostátní mezioborové etologické konference, Horní Bečva, 27.
 
Bičík, V., Drozdek, K. (1991): Lze vysvětlit nálezy kamenů v hnízdech racků „egg rolling“ reakcemi? Abstrakta přednášek 18. celostátní mezioborové etologické konference, Horní Bečva, 28 - 29.
 
Bičík, V., Král, M. (1991): Podíl samce a samice lejska bělokrkého na obraně hnízda před vetřelcem. Abstrakta referátů na VIII. sjezdu čsl. zoologů v Brně, 53 - 55.
 
Tureček, R., Bičík, V., Mondspiegel, K., Kubínek, R. (1991): Včelí pyl jako monitor znečištění životního prostředí. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Biol. 31, 157 - 168.
 
Bičík, V. (1992): Základy hematologie a imunohematologie. Učební texty vysokých škol, Univerzita Palackého.
 
Král, M., Bičík, V. (1992): Nest defence by the collared flycatcher (Ficedula albicollis) against the great tit (Parus major). Folia Zoologica, 41, 3, 263 - 269.
 
Sätre, G. P., Král, M., Bičík, V. (1992): Geographic variation in plumage colour of male Pied Flycatcher: Evidence for interspecific female mimicry. In: Abstract from IVth International Behavioral Ecology Congress, Princeton University, August 17-22 1992, 20.
 
Bičík, V., Kašpar, F. (1993): Využití včel a jejich produktů při monitoringu znečištění životního prostředí. Acta Fac. rer. nat. Univ. Ostraviensis, Biol. - Ecol. 1, 135 - 141.
 
Bičík, V., Kamarýt, J. (1993): Doslov ke knize K. Lorenze: Základy etologie. Academia, Praha, 241 - 247.
 
Bičík, V., Král, M. (1993): Úloha samce a samice lejska bělokrkého při obraně hnízda před sýkorou koňadrou. Zborník z 20. interdisciplinárnej etologickej konferencie, Velká Lomnica, 90.
 
Bičík V., Pek, I. (1993): Ulity drobných plžů ve volatech hrdliček. Živa 3, 133 - 134.
 
Moksnes, A., Roskaft, E., Bičík, V., Honza, M., Qien, I. (1993): Cuckoo Cuculus canorus parasitism on Acrocephalus warblers in Southern Moravia in the Czech Republic. Journal of Ornithology 134, 425 - 434.
 
Bičík, V., Král, M. (1994): Chování predátorů při plenění hnízd dutinových hnízdičů. Abstracta přednášek 21. celostátní etologické konference, Český Šternberk, 11 - 12.
 
Bičík, V., Holinka, J., Láska, P. (1994): The use of aphidophagous syrphid larvae in control of aphids in greenhouse. Dipterologica bohemoslovaca 6, 13 - 16.
 
Král, M., Bičík, V. (1994): Vnitrodruhová a mezidruhová teritoriální agresivita lejska bělokrkého. Živa 4, 179 - 180.
 
Holinka, J., Bičík, V., Kutač, J. (1994): Vertical distribution of hoverflies (Syrphidae, Diptera) in Northern Morava. Dipterologica bohemoslovaca 6, 45 - 61.

Bičík V. & Láska P. (1995): Revision of type materiál of Scaeva obscura Zetterstedt 1838. Acta Univ. Palacki. Olomouc. Fac. rer .nat., Biol. 33: 7 – 14.
 
Bičík, V. (1995): Aggressive behaviour of cuckoo (Cuculus canorus) hosts towards its dummies. Abstracts from 22nd Ethological Conference and from the 1st Regional East Central European ISAE Meeting. Stará Lesná, 60 - 61.
 
Pek, I., Bičík, V. (1995): Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitarum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východních Čechách [Pathological abnormality on the shells of the species Terebralia lignitarum (Eichwald, 1830) from the Lower Badenian near Damníkov in East Bohemia]. Acta Musei Reginaehradecensis 24, 1 - 4.
 
Bičík,V., Mikulica, O. (1996): Obranné mechanismy hostitelů kukačky obecné (Cuculus canorus). In: Abstrakta přednášek 23. české a slovenské etologické konference, Seč, 30 - 31.
 
Bičík, V., Nielsen T. R., Holinka, J. (1996): On seasonal variation in Eristalis pertinax (Scopoli) and the status of E. flavitarsis (Malm) (Dipt.., Syrphidae). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. (1996), Biol. 34, 7 - 12.
 
Láska, P., Bičík, V. (1996): On the problems of the species Dasysyrphus venustus (Meigen) and D. hilaris  (Zetterstedt) (Dipt., Syrphidae). Entomologist´s Monthly Magazine 132, 305 - 309.
 
Holinka, J., Bičík, V. (1996): Variability of the syrphid Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) (Syrphidae, Diptera). Dipterologica bohemoslovaca 7, 71.
 
Král, M., Sätre, G. P. and Bičík, V. (1996): Intrasexual aggression of female collared flycatchers (Ficedula albicollis): Competition for male parental care? Folia zoologica 45 (2), 153 - 159.
 
Bičík, V. (1997): Chování živočichů. In: Učebnice přírodopisu pro 9. ročník ZŠ (Organismy, prostředí, člověk). Natura Praha, 47 - 50.

Bičík, V., Baday, V. (1997): Rozšíření jezevce lesního na Hlučínsku a význam jeho ochrany. In: Sborník příspěvků z konference „Příroda Hlučínska“. Hlučín, 118 - 122.
 
Bičík, V., Láska, P. (1997): Does genus Ectemnius  (Hymenoptera, Crabronidae) use Peckhamian mimicry for hunting similarly colored syrphids (Diptera, Syrphidae)? Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. (1997), Biol. 35, 7 - 11.
 
Láska, P., Bičík, V. (1997): Mimicry in Syrphidae (Diptera) and Crabronidae (Hymenoptera). Dipterologica bohemoslovaca, vol. 8. In: Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 95, 105 - 106.
 
Mazánek, L., Bičík, V. (1997): Syrphids (Diptera, Syrphidae) of Litovelské Pomoraví and Vsetínské vrchy Hills. Dipterologica bohemoslovaca, vol. 8. In: Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 95, 115 - 128.
 
Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. (1997): Přírodopis 2 (zoologie). Učebnice pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. SPN, Praha, 87 s.
 
Kincl, L., Chalupová, V., Bičík, V. (1997): Biologie v 1583 testových otázkách a odpovědích. Středoškolská učebnice. Rubico, Olomouc, 222 s.

Skalková, E., Bičík, V., Vančatová, M. (1997): Chování makaka rhesuse (Macaca mulatta) v rané ontogenezi. Abstrakta přednášek 24. etologické konferenci, Mikulov, 33 - 34.
 
Bič, V., Bičík, V. (1998): Kanibalismus u mláďat zmije obecné (Vipera berus). Akvárium a terárium 41, 3, 49.
 
Černík, V., Bičík, V., Martinec Z. (1998): Biologie člověka se základy etologie a genetiky. Učebnice pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. SPN Praha, 80 s.
 
Mazánek, L., Bičík, V., Láska, P. (1998): Redescription and reinstatement of  Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857) and its synony (Dipt., Syrphidae). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. (1998), Biol. 36, 27 - 38.
 
Poledník, L., Bičík, V., Toman, A. (1998): Význam trusu při pachové komunikaci vydry říční a při zjišťování jejího potravního spektra. Abstrakta přednášek 25. etologické konference, Dolní Brusnice, 11.
 
Bičík, V., Matyáštík, T., Baday, V. (1999): Potravní chování jezevce lesního (Meles meles). Abstrakty 26. etologické konferencie, Dubová 6.-8. 5. 1999, 6.
 
Fraňková, S., Bičík, V. (1999): Srovnávací psychologie a základy etologie. Karolinum, Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 295 s.
 
Matyáštík, V., Bičík, V. (1999): Distribution and habitat selection of badger (Meles meles) in Northern Moravia. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. (1999), Biol. 37, 77 - 88.
 
Matyáštík, T., Bičík, V. (1999): Occurence of European badger (Meles meles) in the Northern Moravia. Abstract from 18th Mustelid Colloquium, Schloss Zeillern, Österreich, 34.
 
Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. (1999): Přírodopis 1. Učebnice pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. SPN Praha, 103 s.
 
Matyáštík, T., Bičík, V., Baday, V. (1999): Contribution to knowledge of food spectrum of European badger (Meles meles). Abstracts from 18th Mustelid Colloquium, Schloss Zeillern, Österreich, 33.
 
Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V. (1999): Two new Palaearctic species of Eupeodes similar to E. bucculatus (Diptera, Syrphidae). Volucella 4 (1/2), Stuttgart, 1 - 9.
 
Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V. (1999): Revision of type material of Metasyrphus chillcotti Fluke, 1952. In: Jedlička, L. (ed.), Dipterologica bohemoslovaca 9, 139 - 142.
 
Mazánek, L., Láska, P. Bičík, V., Nielsen, T. R. (1999): Key to males of Norwegian species of Eupeodes  (Diptera: Syrphidae). In: Jedlička, L. (ed.), Dipterologica bohemoslovaca 9,  143 - 152.
 
Černík, V., Bičík, V., Bičíková, L., Martinec, Z. (1999): Přírodopis 2 (zoologie - botanika). Učebnice pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. SPN Praha, 127 s.

Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V., Dušek, J. and Novotný, R. (1999): Descriptions of puparia of afrotropic species of Betasyrphus Matsumura (Diptera, Syrphidae). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. (1999), Biol. 37, 89 - 98.

Matyáštík, T., Bičík, V. (2000): Pachové značky jezevce lesního ve vztahu k jeho domovskému okrsku. Abstrakty přednášek 27. etologické konference. Brno - Nové Dvory, 35.
 
Matyáštík, T., Bičík, V., Řehák, L. (2000): Jezevec lesní, jeho biologie a význam v ekosystému. Venátor, Praha, 192 s.
 
Marcos-García, M. A., Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V., Rojo, S. (2000): Description of the male of Eupeodes lucasi (Marcos-García & Láska , 1983) and biological data on the species (Diptera, Syrphidae). Volucella 5, Stuttgart, 129 - 138.
 
Bičík, V., Matyáštík, T. (2001): Návrh legislativních opatření týkajících se ochrany jezevce lesního (Meles meles). Svět myslivosti 1, 7.
 
Bičík, V., Roskaft, E., Moksnes, A. (2001): Experimentální studium reakcí hostitelů na atrapy kukačky obecné (Cuculus canorus). Sborník referátů 28. Etologické konference, Račkova Dolina 3. – 5. 5. 2001, 14 – 16.
 
Bičík, V., Bičíková, L., Čtrnáctová H., Jáchim, F., Tesař, J., Vaňková, V. (2001): Testy pro přijímací zkoušky na střední školy (přírodopis, chemie, fyzika). SPN Praha, 151 s.
 
Mazánek, V., Bičík, V. (2001): Faunistic notes: Syrphidae. In: Chvála, M. et al. (eds.), Dipterologica bohemoslovaca, vol. 10, Acta Univ. Carolinae, Biologica 45 (1-2), 190 – 191.

Mazánek, L. Láska,P. Bičík, V. (2001): Mšicožravé larvy pestřenek. Živa 5, 224.

Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V., Novotný R. (2001): Descriptions with key to the third larval stage and puparia of the genus Epistrophe s. str. (Diptera: Syrphidae). Acta Universitatis Carolinae 45 (l-2), 115 – 128.

Mazánek, L., Láska, P., Rojo, S., Perez-Bañón, C., Ståhls,G., Marcos-García, M. A, Bičík, V. (2001): Phylogeny of Scaeva (Diptera, Syrphidae) and related genera using morphological and molecular characters. Proceedings of 1st International Workshop on the Syrphidae. Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgard, p. 23.

Bičík, V. (2002): 13. Mezinárodní biologická olympiáda v Rize. Živa 4, LVIII.
 
Bičík. V. (2002): Za profesorem dr. Bořivojem Novákem, DrSc. Vlastivědný sborník Severní Morava, sv. 83, 62 – 63.
 
Kuneš, M., Bičík, V. (2002): Příčiny vysokého stupně subfertility samic nosorožce tuponosého v zoo. Abstrakta 29. etologické konference, Seč 9. – 11. 5. 2002, 42.
 
Kuneš, M., Bičík, V. (2002): Social and sexual behaviour in captive breeding groups of white rhinoceros. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat. (2001 – 2002), Biologica 39 – 40, 81 – 99.
 
Kincl, L., Chalupová, V., Bičík, V. (2002): Biologie (1 850 testových otázek a odpovědí). Druhé přepracované vydání. Nakladatelství Rubico Olomouc, 281 s.

Matyáštík, T., Bičík, V., Salášková J. (2002): Složení potravy jezevce lesního (Meles meles). Abstrakta referátů z konference „Zoologické dny Brno“ 14.-15. února 2002, 132 – 133.
 
Roskaft, E., Moksnes, A., Bičík, V., Jemelíková, J. and Honza, M. (2002): No evidence for recognition errors in Acrocephalus warblers. Journal of Avian Biology 33, 31 - 38.
 
Roskaft, E., Moksnes, A., Stokke, B. G., Bičík, V., and Moskat, C. (2002): Aggression to dummy cuckoos by potential european cuckoo hosts. Behaviour 139, 613 - 628.

Bičík, V. (2003): Úspěch mladých biologů na 14. mezinárodní biologické olympiádě. Živa, 4, 50 (L).
 
Holinka, J., Bičík, V. (2003): Cvičení z fyziologie živočichů. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 99 s.

Láska, P., Bičík, V. (2003): Influence of temperature on mimicry in Hoverflies (Diptera: Syrphidae. II International Symposium on the Syrphidae. Alicante 16-19th June, 55-60.
 
Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V. (2003): Present status ofthe World revision of the genus Eupeodes (Diptera: Syrphidae). Proceedings of 2nd International Symposium on the Syrphidae. Alicante 16-19 June 2003, 111 – 112.
 
Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V. (2003): Colouration of third-instar larvae of the genus Epistrophe (Diptera: Syrphidae). Proceedings of 2nd International Symposium on the Syrphidae, Alicante 16-19 June 2003, 69 – 70.
 
Vácha, M., Bičík, V., Petrásek, R., Šimek, V. (2003): Srovnávací fyziologie živočichů. Přírodovědecká fakulta MU Brno, 166 s.
 
Bičík, V. (2004): Žralok veliký u pobřeží chorvatské Istrie. Živa 3, 124-125.
 
Bičík, V. (2004): Mladí biologové úspěšní na 15. mezinárodní biologické olympiádě. Živa, 4, 60 (L).
 
Bičík, V. (2004): Martináč japonský v Evropě. Živa 5, 222.
 
Mazánek, L., Láska, P., Bičík, V., Nielsen, T. R. (2004): Key to females of Norwegian species of Eupeodes (Diptera, Syrphidae). Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. In Kubík Š. et Barták M. (eds). Dipterologica bohemoslovaca 11, Biol. 109, 203 – 212.
 
Vácha, M., Bičík, V., Petrásek, R., Šimek, V., Fellnerová, I. (2004): Srovnávací fyziologie živočichů. Druhé přepracované vydání. Přírodovědecká fakulta MU, Brno.

Láska, P., Bičík V. Dušek J. & Mazánek L. (2005): Systém of Syrphini commented after 38 years. 3rd International Symposium on Syrphidae, Leiden 2-5 September 2005: 23 – 24.
 
Bičík, V. (2005):  Mezinárodní  biologická  olympiáda v Pekingu: opět s medailemi. Živa 4, LIV - LV.
 
Bičík, V. (2005): Doc. RNDr. Evžen Opatrný, CSc. sedmdesátníkem. Herpetologické informace České herpetologické společnosti 4 (1), 6.
 
Láska, P., Bičík, V. (2005): Podíl predátorů a parazitoidů na hubení mšic. Živa 2, 75.
 
Láska, P., Mazánek, L. and Bičík V. (2005): Systém of Syrphini commented after 38 years. Abstract from 3rd International Symposium on Syrphidae, Leiden 2-5 September 2005 (Reemer M. and Smit J. T. eds.), 23 – 24.

Bičík, V. (2006): Biokomunikace u živočichů. Sborník přednášek 13. a 14. semináře Společnosti pro studium hlasu a řeči. Univerzita Palackého v Olomouci, 3 – 6.
 
Láska, P., Pérez-Bañón, C., Mazánek, L., Rojo, S., Ståhls, G., Marcos-García, M. A., Bičík, V. and Dušek J. (2006): Taxonomy of the genera Scaeva, Simosyrphus and Ischiodon (Diptera: Syrphidae): Description of immature stages and status of taxa. Eur. J. Entomol. 103, 637- 655.

Roman Linhart, Vítězslav Bičík & Jiří Vagera (2007): Současná a nově navržená opatření proti rojení včely medonosné. Včelařství 10: Studie I – XVI.

Bičík, V., Láska P. (2007): P. Starý: Aphid parasitoids of the Czech Republic. Academia, Praha 2006, 430 str., in English. Recenze. Živa l, XIII – XIV.

Bičík, V., Linhart, R. (2007): Med pomáhají tvořit i trubci. Včelařství 60, 5, 124 – 125.
 
Linhart, R., Bičík, V., Vagera J. (2007): K matroklinní dědičnosti znaků u včely medonosné (diskuse).  Včelařství  60, 12, 325.
 
Linhart, R., Bičík, V., Vagera, J. (2007): Současná a nově navržená opatření proti rojení včely medonosné. Včelařství 60, 10, Studie I – XVI.
 
Láska, P., Mazánek, L., Bičík, V. and Hanáková M. (2007): New and underused generic characters in Syrphini. 4th International Symposium on Syrphidae, Siikaranta, Finland 29th June – 3rd July 2007, 21 – 22.
 
Bičík, V. (2008): Dvě pozoruhodné břichatky. Živa 4, 155.
 
Linhart, R., Bičík, V., Vagera, J. (2008): Praktické využití přirozené dynamiky včelího díla při potlačování chorob a parazitóz včel a včelího plodu: http://www.szes.chrudim/vyzkumna-cinnost/.

Láska P. Bičík V. & Mazánek L. (2011): The Scava-like group of Eupeodes. 6th International Symposium on the Syrphidae. 5 - 7 th August in Glasgow. p. 17.

Pavel Láska, Libor Mazánek & Vítězslav Bičík (2013): Key to adults and larvae of the genera of European Syrphinae (Diptera, Syrphidae). Čas. Slez. Muz. Opava 62: 193 – 206.

Ivana Cinková & Vítězslav Bičík (2013): Social and reproductive behaviour of critically endangered northern white rhinoceros in a zoological garden. Mammalian Biology 78: 50-54.

Vítězslav Bičík (2014): K nedožitým osmdesátinám Pavla Lásky. Živa 6: CXLVI.

Vítězslav Bičík (2014): Interview s redakcí Opavského přírodovědného zpravodaje o pedagogické a vědecké práci (březen 2014).

Bičík V. (2016): Ptáci Tovačovska. Recenze knihy Šírka, Čihalíka a Boucného. Živa 2: XLVI.

Bičík V., Raiserová V. Raja J., Sviderská T. (2016): Termosolární úl – naděje včelařů v boji proti varroáze. Moravský senior 4: 8 – 9.

Bičík V., Vagera J., & Sádovská H. (2016): The effectiveness of thermotherapy in the elimination of Varroa destructor. Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 65, 263-269.

Bičík, V.,Chalupová V.. Kincl L.(2018): 2050 testových otázek a odpovědí z Biologie. Čtvrté doplněné a přepracované vydání. 342 s. Rubico Olomouc.