Uvíra Vladimír

Výuka

 • Hydrobiologie (ZOO/HBLSB)
 • Biologie vodních živočichů (přednáška, cvičení) (ZOO/BVZSB)
 • Úvod do mořské biologie (ZOO/MOREB)
 • Struktura a funkce vodních ekosystémů (ZOO/SFVE) (přednáška, cvičení – exkurze)
 • Ichtyologie a základy rybářství (ZOO/ICHTR)
 • Cvičení ze systému a fylogeneze bezobratlých (ZOO/SFBSB, ZOO/SBP)
 • Cvičení ze systematické zoologie (ZOO/SZOO) (pro MBB a OTŽP)
 • Hydrobiologická exkurze (ZOO/HEXSB)
 • Terénní cvičení z hydrobiologie (ZOO/HYTER)
 • Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX)
 • Terénní cvičení ze zoologie 1. (ZOO/EXSB1)
 • Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2)
 • vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací (ZOO/BAKP, ZOO/DSBE)

 

Výzkum

ekologie tekoucích vod, funkce říčních sedimentů, úloha makrofyt ve vodních ekosystémech, biologie invazivních druhů, životní strategie vodních bezobratlých, potápěčské metody v hydrobiologickém výzkumu, vážky (Odonata)

 

Přehled (spolu)řešených projektů:

 • Vybudování biologicko-ekologické laboratoře na PřF UP. FRVŠ 2208 (2007) (spoluřešitel).
 • Vliv proudění a ostrůvkovité distribuce makrofyt (Fontinalis antipyretica) na strukturu společenstev zoobentosu v tocích. GA ČR 206/04/1171 (2004-2006) (řešitel).
 • Prostorové a potravní aspekty osídlování vodního mechu zoobentosem. FRVŠ 1524/G4 (2001) (spoluřešitel).
 • Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině. MŠMT ČR, MSM 153100014 (1999-2004) (spoluřešitel).
 • Vodní mechy jako významný funkční biotop říčního ekosystému z pohledu bezobratlých, část II. Grant UP Olomouc 3210 3018 (2000) (spoluřešitel).
 • Vodní mechy jako významný mikrobiotop říčního ekosystému z pohledu invertebrat. Grant UP Olomouc 3210 3010 (1999) (spoluřešitel).
 • Bezobratlí vodních ekosystémů Biosférické reservace UNESCO Pálava a jejich monitoring. GAČR 206/97/0339 (1997) (spoluřešitel).
 • Hydrobiologie v kontextu ekologických a environmentálních věd. FRVŠ, F2 0625 (1996) (spoluřešitel).
 • Studium populační dynamiky a biologie modelových skupin bentických organismů. Grant UP Olomouc 3210 3002 (1996) (spoluřešitel).
 • Kvantitativní a kvalitativní struktura společenstev vodních bezobratlých na submerzní makrovegetaci v malých tocích. Grant UP Olomouc 3210 3001 (1996) (řešitel).
 • Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě (CHKO Litovelské Pomoraví). GAČR 87/94 (1994–1997) (spoluřešitel).
 • Biologický průzkum vybraných odstavených meandrů řeky Moravy v CHKO Záhorie, Grant MŽP SR, Bratislava (1994-1995) (spoluřešitel).
 • Genofond hmyzu severní Moravy a Slezska. Grant UP, Olomouc (1994) (spoluřešitel). 
 • Studium bioty a environmentálních faktorů dnových sedimentů řeky Moravy. Kat. zoologie UP Olomouc (1988-1994) (řešitel). 

 

 

 

Publikace

 

 • Tošenovský, E., Uvírová, I., Uvíra, V., Vláčilová, A. & Hýblová, A. (in print): Long-term monitoring of Zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in the central Moravia water basins. Acta – Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis.
 • Tošenovský, E., Uvírová, I., Uvíra, V., Vláčilová, A. & Hýblová, A. (2008): Long-term monitoring of Zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in the central Moravia water basins. – In: Kočárek, P., Plášek, V. & Malachová, K. (eds.): Environmental changes and biological assesment IV, April 10-11, 2008, Ostrava, Czech Republic. Book of Abstracts: 50-51.
 • Tošenovský, E., Uvírová, I., Uvíra, V. & Vláčilová A. (2008): Rychlost růstu invazivního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v různých typech nádrží. – In: Bryja, J., Nedvěd, O., Sedláček, F. & Zukal, J, (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2008. 14.-15. února 2008, České Budějovice, Česká republika. Sborník abstraktů z konference: 202-203. (in Czech)
 • Uvírová, I., Uvíra, V., Tošenovský, E. & Vláčilová A. (2007): Influence of the environmental factors of growth rate of zebra mussel (Dreissena polymorpha) in small manmade water bodies in the Central Moravia (Czech Republic). – In: Fifth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS5), July 8-13,  2007, Palermo, Italy. Programme and Abstracts: 152-152.
 • Uvíra, V., Uvírová, I. & Simajchlová, K. (2006): Influence of the flow and presence of submerged macrophytes on the macrozoobenthos community structure in a submontane stream. – In: French, R.D. (ed): Bulletin of the NABS.  54th NABS Annual Meeting, June 4-8, 2006, Anchorage, Alaska, USA. Special Program Issue, 23 (1): 318-318.
 • Uvírová, I. & Uvíra, V. (2005): Význam pískoven při šíření invazního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha (Pallas 1771)) v říční krajině. – In: Měkotová, J. & Štěrba, O. (eds.): Říční krajina 3. 5-6. října 2005, Olomouc, Česká republika. Sborník příspěvků z konference: 362-367. (in Czech)
 • Linhartová, Š., Uvíra, V. & Linhart, J. (2005): Stream meiobenthos and flow velocity – do mossy and mineral substrata differ? – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29/2: 1069-1071.
 • Uvíra, V., Uvírová, I., & Komárek, O, (2005): Comparison of the structure of macrozoobenthic communities within vegetative and mineral substrata in a stream rich in submerged macrophytes. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29/2: 1054-1058.
 • Uvíra, V. & Uvírová, I.(2005): Community structure of mayflies and stoneflies inhabiting vegetative and mineral substrate of the submontane stream Bystřice. – In: Symposium „River Bottom VI“, September 19–23,  2005, Brno, Czech Republic, Book of Abstracts: 68-68.
 • Linhartová, Š., Linhart, J. & Uvíra, V. (2005): Does Fontinalis antipyretica represent an effective shelter from flow for stream meiobenthos? – In: Symposium „River Bottom VI“, September 19–23, 2005, Brno, Czech Republic: Book of Abstracts: 37-37.
 • Uvírová, I., Uvíra, V. & Tošenovský, E. (2005): Dynamics of the Dreissena polymorpha population during the invasion in the Poděbrady sandpit near Olomouc (Moravia, Czech Republic). – In: Fourth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), August 22–26, 2005, Krakow, Poland. Programme & Abstracts: 151-151.
 • Uvíra, V. & Uvírová, I. (2005): Influence of the seasonal occurence of submerged macrophytes on the distribution of macrozoobenthos in a submontane stream. – In: Fourth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), August 22–26, 2005, Krakow, Poland. Programme & Abstracts: 150-150.
 • Leichtfried, M., Weliange, W.S., Uvíra, V. & team (2005): Limnological investigation on Tubod River, Leyte, Philippines: from rain forest mountains to the Pacifik Ocean. – In: Fourth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), August 22– 26, 2005, Krakow, Poland. Programme & Abstracts: 98-98.
 • Linhartová, Š., Linhart, J. & Uvíra, V. (2005): Benthic rotifers and flow velocity. – Biologia, Bratislava, 60/2: 151-158.
 • Leichtfried, M., Uvíra, V. & Weliange, W.S. (2004): Freshwater ecology: Introduction to limnology of lotic ecosystems. – In: 10th Int. Seminar and Workshop on Tropical Ecology, Aug. 2004, LSU, Baybay, Philippines, Lecture Notes: 16 – 24.
 • Tajmrová, L. & Uvíra, V. (2004): Testing the differences between caddisfly communities inhabiting moss and gravel substrates. – Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biology, Vol. 29: 43-58.
 • Uvíra, V. & Uvírová, I. (2004): Comparison of the structure of macrozoobenthic communities within vegetative and mineral substrata in a stream rich in submerged macrophytes. – In: XXIX Congress SIL, August 8–14, 2004, Lahti, Finland. Book of Abstracts: 86-86.
 • Linhartová, Š., Uvíra, V. & Linhart, J. (2004): Stream meiobenthos and flow velocity – do mossy and mineral substrata differ? – In: XXIX Congress SIL, August 8–14, 2004, Lahti, Finland. Book of Abstracts: 86-86.
 • Linhartová, Š., Linhart, J. & Uvíra, V. (2004): Monogonontní vířníci a proudové poměry v drobných tocích. – In: Bryja, J. & Zukal, J, (eds.): Zoologické dny Brno 2004. 12.-13. února 2004, Brno, Česká republika. Sborník abstraktů z konference: 52-53. (in Czech)
 • Uvírová–Velecká, I., Uvíra, V. & Bartoš, M. (2003): Invaze slávičky  mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v pískovnách střední Moravy po katastrofální povodni v roce 1997. – Acta Facultatis Ecologiae, Vol 10, Suppl. 1: 308-308. (in Czech)
 • Vlčková, Š., Linhart, J. & Uvíra, V. (2003): Mech- a štěrk-osídlující meiofauna vs. rychlost proudění. – Acta Facultatis Ecologiae, Vol 10, Suppl. 1: 306-306. (in Czech)
 • Velecká, I., Uvíra, V. & Bartoš, M. (2003): Rozvoj populace slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha (Pallas 1771)) v pískovně Poděbrady u Olomouce. – In: Zoologické dny Brno 2003, 13.-14. února 2003, BrnoČeská republika. Sborník abstraktů z konference: 53-53. (in Czech)
 • Vlčková, Š., Linhart, J. & Uvíra, V. (2002): Permanent and temporary meiofauna of an aquatic moss Fontinalis antipyretica Hedw. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biol. 39-40: 131-140.
 • Linhart, J., Vlčková, Š. & Uvíra, V. (2002): Moss-dwelling meiobenthos and flow velocity in low-order streams. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biol. 39-40: 111-122.
 • Linhart, J., Vlčková, Š. & Uvíra, V. (2002): Bryophytes as a special mesohabitat for meiofauna in a rip-rapped channel. – River Research and Applications, 18: 321-330.
 • Linhart, J., Fiurášková, M. & Uvíra, V. (2002): Moss- and mineral substrata-dwelling meiobenthos in two different low-order streams. – Arch. Hydrobiol. 154: 543-560.
 • Vlčková, Š., Linhart, J. & Uvíra, V. (2002): Meiofauna osídlující vodní mech Fontinalis antipyretica. – In: Zoologické dny Brno 2002, 14.-15. února 2002, Brno, Česká republika. Abstrakta referátů z konference: 43-43. (in Czech)
 • Uvíra, V., Bretschko, G. & Waitzbauer, W. (2000): Gravel bars in low-order streams: (B) lotic and terrestrial fauna (Ritrodat-Lunz study area). – Verh. Internat. Verein. Limnol. 27/3: 1616-1621.
 • Linhart, J., Uvíra, V. & Birklen, P. (2000): Makronematofauna vodního mechu Fontinalis antipyretica a okolního štěrkovitého dna. – In: Bryja, J. & Zukal, J, (eds.): Zoologické dny Brno 2000, 9.-10. listopadu 2000, Brno, Česká republika. Abstrakta referátů z konference: 20-20. (in Czech)
 • Linhart, J., Uvíra, V. & Birklen, P. (2000): Macronematofauna of an aquatic moss Fontinalis antipyretica and the sorrounding gravel-bed material. [Makronematofauna vodního mechu Fontinalis antipyretica a okolního štěrkovitého dna.] – In: Rulík, M. (ed.) Limnologie na přelomu tisíciletí, XII. Limnologická konference ČLS a SLS, 18.-22. září 2000, Kouty n. Desnou, Česká republika. Sborník referátů: 194-197. (in Czech with English Abstract)
 • Uvíra, V., Linhart, J. & Birklen, P. (2000): Community structure of macrozoobenthos in an aquatic moss Fontinalis antipyretica and the surrounding gravel bed. – In: International Meeting „River Bottom V“, June 19-22, 2000, Lunz am See, Austria. Programme & Abstracts: P II/5.
 • Uvíra, V., Jeziorski, P., Hanel, L., Holuša, O. (1999): Odonata. In: Opravilová, V, Vaňhara, J, Sukop, I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia, 101: 173-180.
 • Uvíra, V. (1999): Distribution of benthic organisms and influece of environmental factors in the river bedsediments of the Morava River. [Distribuce bentických organismů a vliv environmentálních faktorů v říčních sedimentech řeky Moravy.] – In: Hucko, P. (ed.): „Sedimenty vodných tokov a nádrží“, Konferencia s medzinárodnou účasťou, October 20-21, 1999, Bratislava, Slovensko. Zborník prednášok: 162-177. (in Czech with English Summary)
 • Linhart, J., Uvíra, V., Rulík, M. & Rulíková, K. (1998): A study of the composition of phytomacrofauna in Batrachium aquatile vegetation. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biol. 36: 39-60.
 • Uvíra, V., Bretschko, G. & Waitzbauer, W. (1998): Gravel bars in low order streams: lotic and terrestric fauna (Ritrodat-Lunz study area). – In: XXVII. SIL Congress, August 9-14, 1988, Dublin, Ireland. Book of Abstracts: 46-46.
 • Rulík, M., Uvíra, V., Rulíková, K. & Hekera, P. (1997): Ecological characteristics of floodplain pools: A case study of floodplain of the Morava River near Olomouc, Czech Republic. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biol. 35: 17-32.
 • Jeziorski, P. & Uvíra, V. (1997): Dragonflies (Odonata) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Moravia, Czech Republic). – In: XIV. International Symposium of Odonatology, July 12-23, 1997, Maribor, Slovenia. Abstracts of Papers and Posters:  21-21.
 • Rulík, M., Rulíková, K., Hekera, P. & Uvíra, V. (1995): Chemical parameters of water and water macrophytes of two pools in the floodplain of Morava River in the Litovelské Pomoraví landscape protected area. [Chemismus vody a vodní makrofyta dvou tůní v nivě řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví.] – Museum a současnost, Roztoky, ser. natur. 9: 61-72. (in Czech with English Summary)
 • Rulík, M., Uvíra, V., Rulíková, K. & Hekera, P. (1994): Ecological Characteristics of Floodplain Pools: A case study of Floodplain of the Morava River near Olomouc, Czech Republic. – In: Symposium on Regulated Streams (SISORS II), August 3-6, 1994, České Budějovice, Czech Republic. Book of Abstracts
 • Rulík, M., Rulíková, K., Hekera, P. & Uvíra, V. (1993): Physico-chemical conditions and aquatic macrophytes in floodplain pools. – In: International Workshop „Monitoring of Ecological Change in Wetlands of Middle Europe“, October 26-30, 1993, Linz, Austria. Proceedings: 113-119.
 • Uvíra, V. & Mathur, P. (1993): Temporal and spatial distribution of  microphytobenthos in the hyporheal of the Morava River and influence of the most important abiotic factors. [Sezónní a prostorová distribuce mikrofytobentosu v hyporheálu řeky Moravy a vliv rozhodujících abiotických faktorů.]- International Symposium „River Bottom III“, September 28- 30, 1993, Olomouc, Czech Republic. Proceedings: 105 (in Czech)
 • Štěrba, O., Uvíra, V., Mathur, P. & Rulík, M. (1992): Variations of the hyporheic zone through a riffle in the R. Morava, Czechoslovakia. – Regulated Rivers: Research and Management, 7: 31-43.
 • Uvíra, V. (1991): Macrozoobenthos of the river bottom in extreme conditios. [Makrozoobentos říčního dna za extrémních podmínek.] – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biol. XXXI, Vol. 104: 169-176. (in Czech with English Abstract)
 • Uvíra, V. (1988): Oživení říčního dna za extrémních podmínek. – 8. celostátní konference ČSLS při ČSAV „Využití poznatků limnologické vědy v praxi“, 3.-7. října 1988, Chlum u Třeboně, Česká republika. Sborník příspěvků: 205-207. (in Czech)
 • Uvíra, V. (1986): K chemismu podzemní poříční vody. – In: Seminář „Říční dno, jeho funkce, oživení a ochrana se zvláštním zřetelem na podpovrchovou část dna.“ (River Bottom I), Olomouc, 1.–2. října 1986. Sborník referátů : 46-47. (in Czech)
 • Uvíra, V. (1986): Příspěvek k poznání biologie Asellus aquaticus L. (Crustacea, Isopoda). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biol. XXVI, Vol. 87: 155-164. (in Czech with Russian and German Summary)

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin