Nabízená témata prací

Výběr a zadávání témat závěrečných prací se řídí tímto opatřením děkana Přf UP. Níže uvádíme základní postup.

Výběr tématu závěrečné práce

 1. Témata prací vypisují akademičtí pracovníci katedry; témata jsou zveřejněna na stránkách Katedry zoologie http://www.zoologie.upol.cz/ a  nástěnce katedry.
 2. Student má právo navrhnout vlastní téma.
 3. Student je povinen zvolit téma bakalářské práce na konci čtvrtého semestru; diplomové práce na konci prvního semestru.

 

Postup studenta při zadávání závěrečné práce

 1. Od vedoucího práce získá student zadání závěrečné práce a toto zadání vloží do formuláře „Podklad pro zadání DP/BP/DISP“ v IS STAG. Postup je popsán ve výše uvedeném opatření děkana.
 2. Student vyplněný formulář „Podklad pro zadání DP/BP/DISP“ vytiskne a odevzdá podepsaný příslušným vedoucím práce na sekretariátu katedry.
 3. V lednu následujícího roku obdrží student na sekretariátu katedry jednu kopii zadání závěrečné práce podepsané vedoucím práce a vedoucím katedry.

 

Postup studenta při odevzdávání závěrečné práce

 1. Student je povinen nahlásit se k obhajobě a odevzdat závěrečnou práci na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních v knižní vazbě, nejpozději 1 měsíc  před konáním obhajoby. Pokud práce obsahuje volné přílohy, musí být připojeny k oběma odevzdávaným výtiskům.
 2. Student je povinen současně ve stejném termínu vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do IS STAG (postup je popsán ve výše uvedeném opatření děkana) a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci. Ještě před konáním obhajoby prochází práce programem na odhalování plagiátů.
 3. Sekretariát katedry následně zveřejnění posudky práce v IS STAG.

 

Pokyny pro vedoucí a oponenty závěrečných prací

 1. Měsíc před obhajobou nahlásit oponenta práce.
 2. Posudky je nutné dodat jak v podepsané (tištěné) formě tak v elektronické – formát PDF, aby je bylo možno překopírovat do programu IS STAG.

 

Nabízená témata prací
Témata pro doktorské studium (Ph.D.) jsou každý rok na jaře vyvěšena na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.  

Téma: Společenstva hmyzu podél výškového gradientu v tropicko-temperátni zóně Mexika
Školitel: M. Janda
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Nabízíme možnost zabývat se vybranými skupinami členovců (pavoukovci, brouci, blanokřídlí, motýli) a jejich distribucí podle výškového gradientu v severním Mexiku. Projekt má za cíl analyzovat strukturu společenstev a jejich biogeografickou afinitu na základě molekulárních dat z metabarcodingu anebo zpracováním unikátního materiálu specimenů. Student se naučí zpracování a analýzu data zaměřených na popis biodiverzity a strukturu společenstev.

Téma: Symbiotické vztahy mezi mravenci a epifytickými rostlinami
Školitel: M. Janda
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Cílem je popsat a zrevidovat vtahy mezi rostlinami a mravenci kteří s nimi interagují oblasti Nové Guineje a Melanésie. Analýza bude založena na revizi literatury a na integraci nových, unikátních dat nashromážděných za poslední desetiletí. Je možné se zaměřit na otázky o koevoluci vtahů anebo je analyzovat z pohledu interakčních sítí.

Téma: Diverzita a distribuce mravenců Melanésie na základě molekulárních dat
Školitel: M. Janda
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Cílem je naučit se analýzám distribuce a diverzity druhů na základě molekulárních markerů. Oblast Nové Guineje je známa vysokou druhovou diverzitou. Tento projekt zreviduje molekulární data mravenců z této oblasti a vyhodnotí distribuci, diverzitu a endemismus druhů na základě markerů COI. Práce je vhodná pro studeny orientující se na molekulární ekologii, genetiku, fylogenetiku či biogeografii.

Téma: Diverzita a biogeografie společenstev mravenců Šalomounových ostrovů
Školitel: M. Janda
Typ práce: Magisterská, Bakalářská
Anotace: Ostrovní fauny jsou modelovým systémem pro studium ekologie a evoluce společenstev. Cílem projektu je zrevidovat unikátní a dosud málo známou faunu mravenců vybraných ostrovů Melanésie. Na základě nově dostupného sbírkového materiálu student porovná složení lokálních společenstev, jejich habitatové preference a biogeografický původ. Projekt zahrnuje práci se sbírkovým materiálem i analýzu dat z regionálních databází a fylogenezí.

Téma: Fylogeografie a populační historie mravenců rodu Odontomachus
Školitel: M. Janda
Typ práce: Magisterská, Bakalářská
Anotace: Tento pozoruhodný rod mravenců má na Nové Guineji a v severní Austrálii několik kryptických druhů a populací oddělených v průběhu posledních klimatických cyklů. Cílem této studie je rekonstrukce fylogeografické a populačně genetické historie skupiny druhů za pomoci DNA sekvencí a mikrosatelitních markerů. Student bude analyzovat genetická data na populační a druhové úrovni, která budou poté porovnána s ekologickými preferencemi a regionální klimatickou historií.

Téma: Fylogenetická a biogeografická struktura společenstev mravenců podél výškového gradientu
Školitel: M. Janda
Typ práce: Magisterská, Bakalářská
Anotace: Společenstva hmyzu severního Mexika jsou zajímavou směsí s původem v nearktickém i neotropickém regionu. Unikátní materiál mravenců sbíraných podél výškového gradientu v této oblasti umožní inovativní analýzu společenstev ve fylogenetickém kontextu. Projekt zahrnuje práci se sbírkovým materiálem, analýzy složení společenstev a aplikaci fylogenetických a biogeografických metod. Cílem studie je odhalení historických i současných procesů, které ovlivňují složení společenstev hmyzu v měnícím se prostředí.

 

Téma: Výskyt, početnost a reakce ulitnatých plžů na změny imisní zátěže v NPR Praděd
Školitel: S. Bureš
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Jedná se o zopakování studia plžů a experimentů na Pradědu po 30 letech. Lze předpokládat pomalé odeznívání imisní zátěže a zlepšení situace pro plže. Jedná se tedy o terénní výzkum.

 

Téma: Evoluce rodičovských strategií u ptáků
Školitel: V. Remeš
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Student bude analyzovat vybrané aspekty rodičovské péče a vlastnosti mláďat u ptáků, zejména pěvců (Passeriformes). Může jít o inkubační chování, investice do potomstva, přežívání rodičů i potomků, růst potomků v hnízdě apod. Jedná se o analýzy na velkém počtu druhů a data pocházejí z literárních rešerší.  

Téma: Diverzita a koexistence druhů
Školitel: V. Remeš
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Druhy ptáků se liší ve svých vlastnostech (morfologie, ekologie, chování) a tyto jsou patrně důležité pro jejich soužití (koexistence). Student bude analyzovat rozšíření a vlastnosti druhů na různých prostorových škálách (od areálů až po lokální společenstva) a snažit se přijít na to, zda jsou vlastnosti druhů podstatné pro koexistenci. Jedná se o analýzy velkých počtů druhů a data pocházejí z literatury, měření v muzeích a internetových databází (včetně satelitních dat, údajů o rozšíření druhů apod.).  

 

Téma: Hnízdní chování ptáků
Školitel: K. Weidinger
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Dosavadní znalosti o chování ptáků na hnízdech jsou založeny často na krátkodobých (nereprezentativních) záznamech. Naše pracoviště má k dispozici obsáhlý materiál kontinuálních kamerových záznamů z průběhu hnízdění vybraných druhů pěvců. Student bude analyzovat určité aspekty chování (např. inkubace, krmení mláďat) ze stávajících dat a podle možností se může podílet i na získávání nových dat v terénu.  

Téma: Predace ptačích hnízd jako model systému predátor-kořist
Školitel: K. Weidinger
Typ práce: Bakalářská, Magisterská
Anotace: Úmrtnost vajec a mláďat na hnízdech je významným faktorem ovlivňujícím ptačí demografii a evoluci vlastností souvisejících s reprodukcí. Student bude analyzovat kamerové záznamy predačních událostí a hledat souvislosti s rodičovským chováním hnízdičů a podmínkami prostředí. Projekt může být založen buď na zpracování stávajícího materiálu, nebo na samostatné práci v terénu (přirozená/umělá hnízda sledovaná pomocí fotopastí). Téma může být zaměřeno akademicky i aplikovaně (např. úloha nepůvodních druhů predátorů).

 

Téma: Chování mláďat dutinových pěvců po vyvedení
Školitel: M. Krist
Typ práce. Bakalářská, Magisterská
Anotace: Co se děje s mláďaty v hnízdě, je jednoduše pozorovatelné a proto i dobře známé. Jejich chování po vyvedení je ale popsáno velmi nedostatečně. Jedna z hypotéz předpokládá, že se odrůstající mláďata snaží získat informace o možnostech budoucího hnízdění a proto navštěvují blízké dutiny a zkoumají jejich kvalitu a obsah. Cílem této práce bude tuto hypotézu testovat pomocí očipování mláďat a RFID čteček, které jsou na jedné studijní ploše instalovány u všech 95 hnízdních budek. Každé nakouknutí očipovaného zvířete do budky proto bude čtečkou automaticky zaznamenáno.  

Téma: Výběr dutiny pro nocování v závislosti na nebezpečí predace
Školitel: M. Krist
Typ práce. Bakalářská, Magisterská
Anotace: Sýkory využívají v průběhu celého roku dutiny pro nocování. Není ale známo, zda nocují pořád v jedné a té stejné dutině, nebo dutiny z nějakého důvodu střídají. Problém je totiž zjistit identitu nocující sýkory bez toho, aniž bychom ji vyrušili a proto její výběr nocoviště nechtěně neovlivnili. Dutinu, ve které ji chytíme, může sýkora považovat za nebezpečnou a příští noc se jí raději vyhnout. Řešením je očipovat sýkory a pak jen pomocí RFID čteček automaticky zaznamenávat, které dutiny si budou pro nocování vybírat. Tuto popisnou část práce bude vhodné rozšířit experimentem, který bude u některých budek simulovat zvýšené riziko predace a následně sledovat, zda se jim sýkory vyhýbají.  

Téma: Genetická analýza chování
Školitel: M. Krist
Typ práce. Bakalářská, Magisterská
Anotace: Chování patří mezi velmi plastické znaky zvířat. Zvíře se jednou může chovat agresivně a podruhé radši před hrozícím konfliktem ustoupí. Přesto se taky dá říct, že někteří jedinci jsou spíše dominantní a jiní zase submisivní. Každé zvíře má svůj temperament. Může to být proto, že to má zapsáno v genech, nebo je to dáno třeba péčí, s jakou se o něj starali jeho rodiče, případně v jakém prostředí vyrůstalo a žije. Pro pochopení evoluce chování je důležité tyto možné příčiny zvířecího temperamentu rozlišovat, protože jen genetická složka umožňuje evoluční změny. Na genetické podmínění znaků lze usoudit pomocí analýzy rodokmene, kdy příbuzní jedinci vykazují podobné chování. Cílem této práce bude analyzovat data o chování lejsků bělokrkých pro jejichž populaci máme sestavený podrobný rodokmen. Část dat pro analýzy chování je také již k dispozici (intenzita rodičovské péče, výběr partnera), část se bude sbírat při provádění terénních experimentů (agresivita, zvědavost vs. opatrnost).   

 

Téma: Ekologie plchů
Školitel: P. Adamík
Typ práce. Bakalářská, Magisterská
Anotace: Je možné se zapojit do rozběhnutého projektu v Nízkém Jeseníku, kde probíhá již několik let podrobné studium plchů velkých. K výběru je několik dílčích témat z okruhu demografie, parazitologie, interakcí s ptáky nebo trade-offs životních stylů.  

Téma: Biomonitoring plchů
Školitel: P. Adamík
Typ práce. Bakalářská, Magisterská
Anotace: K dispozici je celá řada technik, jak lze monitorovat výskyty ohrožených druhů na určitém území. Na modelové skupině plchů – plšík lískový, plch lesní a plch velký lze aplikovat fotopasti, akustický monitoring nebo tzv. obtiskové tunely. K dispozici je několik témat, od čistě metodických, které vyhodnocují efektivnost dané metody, až po regionálně laděné průzkumy.  

Téma: Migrace ptáků
Školitel: P. Adamík
Typ práce. Bakalářská, Magisterská
Anotace: Na vybraných druzích pěvců sledujeme za pomoci geolokátorů migraci. Lze tak poměrně přesně popsat zimoviště i tahové cesty na úrovni jedinců. Terénní práce zásadně spadají do jarního období, kdy je velký překryv s ukončením semestru a obdobím zkoušek. Téma tak klade mimořádné nároky na studenta.  

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin