Studijní plány

Bakalářský studijní program Biologie a ekologie

Přednášky, semináře a praktická cvičení obeznámí studenty se strukturou a funkcí rostlin a živočichů (morfologie a fyziologie), diverzitou, systémem a fylogenezí mikroorganismů, rostlin a živočichů (systematické předměty) a ekologií a evolucí rostlin a živočichů (ekologické a evoluční předměty). Nedílnou součástí výuky jsou exkurze v ČR i v zahraničí, kde se studenti učí poznávat organismy v jejich přirozeném prostředí a rozumět fungování ekosystémů. Další předměty poskytnou studentům porozumění zákonitostem života na molekulární a buněčné úrovni, evoluci a historii života na Zemi a chování živočichů. Volitelné předměty rozšiřují a prohlubují znalosti studentů ve specializovaných botanických, zoologických, antropologických a ekologických disciplínách. Studenti si také osvojí dovednosti nutné k samostatné vědecké činnosti a k úspěšnému fungování v praxi.

Studijní plány (PDF ke stažení)

Pravidla pro vypracování bakalářské práce (PDF ke stažení)

 

Předměty státní závěrečné zkoušky

Předměty platné do školního roku 2021/2022 (naposledy budou tedy zkoušeny na konci LS 2022):

  • Systém a fylogeneze bezobratlých a strunatců
  • Systém a evoluce nižších a vyšších rostlin
  • Fyziologie živočichů a rostlin
  • Ekologie rostlin a živočichů
  • Obhajoba bakalářské práce

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky (PDF ke stažení) platící do školního roku 2021/2022. 

Předměty platné od školního roku 2022/2023 (poprvé tedy budou zkoušeny na konci LS 2023):

  • Ekologie, etologie a evoluce
  • Fyziologie
  • Systém a biologie rostlin nebo Systém a biologie živočichů – student/ka volí jeden z předmětů
  • Obhajoba bakalářské práce

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky (PDF ke stažení) platící od školního roku 2022/2023. 

 

Pravidla pro průběh státní bakalářské zkoušky (PDF ke stažení)

Pravidla pro obhajobu bakalářské práce (PDF ke stažení)


Navazující magisterský program Zoologie

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský obor Zoologie (PDF ke stažení)

Pravidla pro vypracování diplomové práce (PDF ke stažení)


Doktorský studijní obor: 1502V003 Zoologie

Doktorský program zoologie je čtyřletý a navazuje na souhrn znalostí nabytých v magisterských programech relevantního zaměření. Studium je realizováno kreditovým způsobem. Studijní plán sestává z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Převládá samostudium doporučené literatury a samostatná tvůrčí činnost. Přímá výuka se typicky omezuje na konzultace a praktickou instruktáž poskytovanou garanty příslušných předmětů, školitelem a případně dalšími odborníky.

Nedílnou součástí studia je zahraniční stáž a příspěvek na mezinárodní konferenci. Základem disertační práce jsou publikace v renomovaných časopisech. Standardem je minimální publikační povinnost zahrnující dva články v časopisech s nenulovým IF, přičemž alespoň v jednom případě je student prvním autorem.

Další materiály a studijní plán k doktorskému studijnímu programu Zoologie budou doplněny jakmile bude dokončen proces interní akreditace (podzim 2018). Možnost nastoupit do nově akreditovaného oboru se očekává od akademického roku 2019/2020.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin