Studijní plány

Bakalářský studijní program Biologie a ekologie

Přednášky, semináře a praktická cvičení obeznámí studenty se strukturou a funkcí rostlin a živočichů (morfologie a fyziologie), diverzitou, systémem a fylogenezí mikroorganismů, rostlin a živočichů (systematické předměty) a ekologií a evolucí rostlin a živočichů (ekologické a evoluční předměty). Nedílnou součástí výuky jsou exkurze v ČR i v zahraničí, kde se studenti učí poznávat organismy v jejich přirozeném prostředí a rozumět fungování ekosystémů. Další předměty poskytnou studentům porozumění zákonitostem života na molekulární a buněčné úrovni, evoluci a historii života na Zemi a chování živočichů. Volitelné předměty rozšiřují a prohlubují znalosti studentů ve specializovaných botanických, zoologických, antropologických a ekologických disciplínách. Studenti si také osvojí dovednosti nutné k samostatné vědecké činnosti a k úspěšnému fungování v praxi.

Studijní plány (PDF ke stažení)

Pravidla pro vypracování bakalářské práce (PDF ke stažení)

 

Předměty státní závěrečné zkoušky

Předměty platné do školního roku 2021/2022 (naposledy budou tedy zkoušeny na konci LS 2022):

  • Systém a fylogeneze bezobratlých a strunatců
  • Systém a evoluce nižších a vyšších rostlin
  • Fyziologie živočichů a rostlin
  • Ekologie rostlin a živočichů
  • Obhajoba bakalářské práce

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky (PDF ke stažení) platící do školního roku 2021/2022. 

Předměty platné od školního roku 2022/2023 (poprvé tedy budou zkoušeny na konci LS 2023):

  • Ekologie, etologie a evoluce
  • Fyziologie
  • Systém a biologie rostlin nebo Systém a biologie živočichů – student/ka volí jeden z předmětů
  • Obhajoba bakalářské práce

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky (PDF ke stažení) platící od školního roku 2022/2023. 

 

Pravidla pro průběh státní bakalářské zkoušky (PDF ke stažení)

Pravidla pro obhajobu bakalářské práce (PDF ke stažení)


Magisterský studijní obor:  Zoologie

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský obor Zoologie (PDF ke stažení)

Pravidla pro vypracování diplomové práce (PDF ke stažení)


Doktorský studijní obor: 1502V003 Zoologie

Doktorský program zoologie je čtyřletý a navazuje na souhrn znalostí nabytých v magisterských programech relevantního zaměření. Studium je realizováno kreditovým způsobem. Studijní plán sestává z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Převládá samostudium doporučené literatury a samostatná tvůrčí činnost. Přímá výuka se typicky omezuje na konzultace a praktickou instruktáž poskytovanou garanty příslušných předmětů, školitelem a případně dalšími odborníky.

Nedílnou součástí studia je zahraniční stáž a příspěvek na mezinárodní konferenci. Základem disertační práce jsou publikace v renomovaných časopisech. Standardem je minimální publikační povinnost zahrnující dva články v časopisech s nenulovým IF, přičemž alespoň v jednom případě je student prvním autorem.

Další materiály a studijní plán k doktorskému studijnímu programu Zoologie budou doplněny jakmile bude dokončen proces interní akreditace (podzim 2018). Možnost nastoupit do nově akreditovaného oboru se očekává od akademického roku 2019/2020.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin