Obhájené bakalářské práce

Prezentujeme obhájené bakalářské práce se zoologickou, hydrobiologickou i botanickou tematikou.

(Plné texty jsou k nalezení na serveru theses.cz)

 • 2021

  Barešová, A.: Dvoucestný vývoj evropské malakofauny po neolitické kolonizaci, školitel L. Juřičková

  Brunclíková, A.: Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) okolí Valašské Polanky, školitel A. Čelechovský

  Dodoková, V.: Tukové a svalové tkanivo ako endokrinné orgány, školitel O. Kapuš

  Kizek, K.: Denní motýli okolí Města Libavá a severozápadní části Vojenského újezdu Libavá (Lepidoptera: Rhapalocera), školitel A. Čelechovský

  Koláčková, T.: Výživové poradenství v Olomouci a okolí z hlediska kvality poskytovaných služeb, školitel I. Fellnerová

  Meixnerová, J.: Bioakumulace těžkých kovů v tkáních raka signálního (Pacifastacus lenuisculus) a možnosti jeho využití pro monitoring těchto látek, školitel P. Hekera

  Mlčoch, P.: Mykofloristický průzkum vybraných území zaměřený na houby rodu Leptosphaeria s. l., školitel P. Matušinský

  Mokráčková, N.: Volné radikály a antioxidanty v reprodukční fyziologii zvířat, školitel J. Bezdíček

  Pačková, G.: Fosilní záznam čeledi Elateridae (Coleoptera: Elateroidea), školitel R. Kundrata

  Poříska, T.: Detekce drobných arboreálních savců pomocí otiskových tubusů, školitel P. Adamík

  Ryšková, A.: Rizika spjatá s asistovanou reprodukcí, školitel I. Fellnerová

  Srbová, P.: Tělesné složení u diabetiků 1. a 2. typu, školitel O. Kapuš

  Stržínková, K.: Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) jako modelový organismus ve výuce biologie, školitel I. Uvírová

  Svobodová, K.: Diverzita a denzita ptáků v zemědělsky využívané krajině, školitel V. Remeš

  Španělová, M.: Biologie a ekologie larev tribu Drilini (Coleoptera: Elateridae), školitel R. Kundrata

  Tahalová, K.: Vlhkostní poměry v populacích ještěrky živorodé, školitel L. Gvoždík

 • 2020

  Dian, H.: Diverzita a morfologická variabilita rodu Scenedesmus sensu lato v stojatých vodách, školitel P. Hašler

  Hladká, T.: Vnitrodruhová variabilita v načasování a délce denní aktivity u ptáků, školitel K. Weidinger

  Hoffmannová, J.: Fylogenetická pozice a diverzita rodů Panspoeus, Toorongus a Hapatesus (Coleoptera: Elateridae) z Australasie, školitel R. Kundrata

  Kosinová, A.:Zásnubní krmení u ptáků, školitel B. Matysioková

  Marčan, L.: Distribuce edafonu na svažitých kukuřičných polích, školitel. I. H. Tuf

  Nikolajczuková, K.: Morfologická charakteristika populace ještěrky zední ve Strejčkově lomu u Grygova, školitel M. Veselý

  Nožičková, D.: Migrace a zimovitě pěnice vlašské Sylvia nisoria, školitel P. Adamík

  Petrová, H.: Využití termokamery ve výzkumu savců, školitel J. Bezdíček

  Pražáková, M.: Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) vybraných oblastí v severovýchodních Čechách, školitel A. Čelechovský

  Procházková, J.: Behaviorální reakce suchozemských stejnonožců na environmentální podněty, školitel I. H. Tuf

  Riebel, M.: Aktualizace rozšíření raka signálního (Pacifastacus leniusculus) na Vysočině, školitel A. Kouba

  Rosůlková, L.: Diverzita, distribuce a klasifikace rodu Lacon Laporte (Coleoptera: Elateridae), školitel R. Kundrata

  Sedláček, R.: Potenciál využití vodních ploch v Krnově a okolí ve výuce biologie bezobratlých živočichů na ZŠ, školitel I. Uvírová

  Šindelář, D.: Epifylní flóra mechorostů na výškovém gradientu Kamerunské hory (západní Afrika), školitel M. Dančák

  Uhrová, K.: Charakteristika vybraných doplňků stravy z hlediska složení a fyiiologického vlivu na člověka, školitel I. Fellnerová

  Ulrychová, P.: Potenciální využití vodních ploch v okolí Starého Jičína pro výuku biologie na ZŠ (Bezobratlí), školitel I. Uvírová

  Valová, V.:Cytogeografie lipnice alpské (Poa alpina L.) v Západních Karpatech a Sudetech, školitel M. Hroneš

  Vlčková, E.: Suchozemští stejnonožci a jejich potravní nároky, školitel I. H. Tuf

 • 2019

  Bartoňová, A.: Hlasová aktivita plcha velkého, školitel P. Adamík

  Cabáková, P.: Nepůvodní druhy utilek (Sphecidae: Sceliphrinae) a jejich rozšíření v Evropě, školitel M. Veselý

  Cilečková, A.: Analýza vybraných spirometrických dat získaných od studentů Přírodovědecké Fakulty UP v letech 2012-2018, školitel I. Fellnerová

  Forejtová, V.: Geografická partenogeneze v tetraploidním komplexu Rubus ser. Glandulosi, školitel B. Trávníček

  Guňková, S.: Velikost populace ještěrky zední ve Strejčkově lomu u Grygova, školitel M. Veselý

  Hajská, E.: Leptolyngbya sensu lato jako zdroj diverzity sinic, školitel P. Hašler

  Lachová, Z.: Neurofyziologie a vybavitelnost smyslových vjemů u člověka, školitel I. Fellnerová

  Lyko, V.: Krmení mláďat u altriciálních ptáků, školitel M. Krist

  Němečková, J.:Odhad početnosti boba evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví, školitel V. Kostkan

  Prokešová, M.: Stanovištní nároky a fenologie zástupců okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) v České republice, školitel M. Hroneš

  Semmlerová, M.: Spirometrie - metodologický manuál digitálního spirometru Spirolaba jeho využití u vybraných skupin respondentů, školitel I. Fellnerová

  Smolíková, A.: Phormidium sensu lato jako zdroj diverzity sinic, školitel P. Hašler

  Ševčíková, K.: Habitatové nároky lejska malého (Ficedula parva) v Beskydech, školitel P. Adamík a K. Weidinger

  Uhlířová, J.: Morfologická variabilita polyploidního komplexu orseje jarního (Ficaria verna) v Evropě, školitel M. Duchoslav

  Vávrová, S.: Inkubační chování ptáků, školitel M. Krist

 • 2018

  Barcíková, S.: Nekrofágne skupiny hmyzu (Coleoptera: Silphidae; Diptera: Sarcophagidae a Calliphoridae) na území Českej republiky a Slovenska,  školitel A. Čelechovský 

  Brázdil, T.: Změny vybraných kosterních parametrů crania v průběhu ontogeneze, školitel O. Kapuš

  Eichlerová, L.: DNA barcode databáze pro identifikaci rozsivek ze zatopených lomů, školitel A. Poulíčková 

  Fojtlová, M.: Flóra hadcových výchozů na Šumpersku, školitel M. Dančák

  Frélichová  (Kučerová), K.: Zoobentos stojatých vod s ohledem na revitalizaci vodní nádrže Plumlov, školitel V. Uvíra 

  Hánová, M.: Denní doba a délka snášení vajec u ptáků, školitel K. Weidinger

  Kolářová, N.: Endotermie ptactva (Aves) se zvlaštním zaměřením na pěvce (Passeriformes), školitel J. Vrána 

  Orlík, D.: Metody kontroly a eradikace invazívní slávičky mnohotvárné, školitel V. Uvíra 

  Peško, O.: Role bariér ovlivňujících diversifikaci a šíření východoasijské fauny a jejich vliv na evoluci rodu Cautires Waterhouse (Coleoptera: Lycidae), školitel L. Bocák 

  Šindelář, F.: Srovnání reprodukčního způsobu a velikosti genomu u vybraných zástupců rodů Taraxacum a Rubus pomocí průtokové cytometrie, školitel L. Majeský 

  Vrbová, N.: Noční aktivita kosa černého během inkubace v urbánním a lesním prostředí, školitel K. Weidinger

 • 2017

  Brlík, V.: Metaanalýza efektu světelných geolokátorů na malé druhy ptáků, školitel P. Procházka 

  Filipiová, K.:Diabetes 1. typu a metody jeho léčby, školitel I. Fellnerová

  Filipský, I.: Sukcese makrofyt v uměle vytvořeném mokřadu u Plumlovské přehrady, školitel V. Uvíra 

  Horák, J.: Disperzní schopnosti, migrace a pohybová aktivita střevlíkovitých brouků, školitel M. Veselý 

  Jandová, K.: Molekulární podstata neurodegenerativních chorob, školitel I. Fellnerová

  Kantor, A.: Morfologická a cytotypová variabilita vybraných populací okruhu Dactylorhiza incarnata  školitel B. Trávníček 

  Kubaczková, M.: Klasifikace a distribuce tribu Tetralobini (Elateridae: Agrypninae), školitel R. Kundrata [Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru biologie]

  Kusý, D.: Delimitace druhů na základě molekulárních dat v rodu Synchonnus (Coleoptera: Lycidae)      školitel L. Bocák 

  Pašková, T.: Variabilita výletové aktivity netopýrů se zaměřením na urbánní prostředí, školitel J. Zukal 

  Svojanovský, J.: Analýza vybraných spirometrických dat získaných od studentů PřF UP v letech 2012-2015, školitel I. Fellnerová

  Tajovská, M.: Vyvádění u altriciálních ptáků, školitel M. Krist

  Šormová, E.: Taxonomické review rodu Drilus (Elateridae: Agrypninae: Drilini) z Kypru, školitel R. Kundrata [Cena děkana PřF UP za studentskou vědeckou práci: 1. místo v kategorii Mgr. v sekci Biologie a ekologie + celkový vítěz sekce Biologie a ekologie (2018); Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru biologie: 3. místo]

  Zetochová, P.: Životní cykly a emergence alpského hmyzu pošvatek čeledí Perlidae a Perlodidae, školitel V. Uvíra

  Žáková, T.: Synurbanizace netopýrů evoluce úkrytové strategie, školitel J. Zukal

 • 2016

  Březinová, B.: Evoluce inkubačních strategií u pěvců (Passeriformes), školitel V. Remeš  

  Cahová, B.: Optimalizace metody MALDI pro analýzu buněčných stěn sinic, školitel P. Hašler   

  Kalousová, R.: Molekulární a morfologická identifikace aposematicky zbarvených druhů rodu Cladophorus (Coleoptera: Lycidae) z Centrálního pohoří Nové Guinee, školitel L. Bocák  

  Korabečný, J.: Využití telemetrických metod u hmyzu,  školitel M. Veselý   

  Kuličková, P.: Rozšíření a taxonomická problematika plicníku měkkého (Pulmonaria mollis) a p. úzkolistého (P. angustifolia) v České republice a na Slovensku, školitel M. Hroneš   

  Merglová, P.: Prostorová synchronie v populační dynamice ptáků, školitel P. Adamík   

  Mozgvová, M.: Časování reprodukce u savců: význam sezonality a kondice jedince, školitel P. Adamík 

  Mušálková, M.: Klasifikace a distribuce tribu Dimini (Elateridae: Dendrometrinae), školitel R. Kundrata

  Nováková, B.: Houbové choroby rostlin Kanárských ostrovů, školitel M. Sedlářová   

  Václavíková, N.:  Prevalence přikrmování ptactva veřejností na Moravě, školitel P. Adamík 

  Vernerová,  Z.: T-lymfocyty a nádorová imunita, školitel I. Fellnerová

 • 2015

  Balová, Z.: Revize výskytu želvy bahenní (Emys orbicularis) na Moravě, školitel Z. Mačát 

  Habartová, L.: Habitatové preference lišky obecné, školitel J. Losík  

  Horák, D.: Karyologická a morfologická variabilita okruhu Gagea bohemica ve východní části střední Evropy, školitel B. Trávníček

  Janošíková, D.: Klasifikace podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateroidea: Elateridae), školitel R. Kundrata

  Javůrek, P.: Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR, školitel M. Veselý

  Jirušková, A.: Delimitace biologických druhů na základě molekulárních dat v tribu Metriorrhynchini (Coleoptera:Lycidae),  školitel L. Bocák

  Kelnarová, I.:  Molekulární fylogeneze rodu Agrilus: speciace a živné rostliny, školitel L.Bocák

  Kubíková, K.: Výskyt a abundance rysa ostrovida ve Vsetínských vrších, školitel S. Bureš

  Kučerová, B.: Regulace příjmu potravy u živočichů, školitel J. Bezdíček 

  Matoušková, L.: Endosymbionti slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha), školitel V. Uvíra

  Nováková, B.: Houbové choroby rostlin kanárských ostrovů, školitel M. Sedlářová 

  Pospíšil, O.: Přesličky podrodu Hippochaete (rod Equisetum, Equisetaceae) a jejich proměnlivost v lomu Kotouč u Štramberka, školitel Z. Hradílek

  Ratajová, A.: Netopýři (Microchiroptera) městských parků - biodiverzita, management a praktická ochrana,      školitel E. Tošenovský  

  Zemánek, M.: Načasování ptačí migrace: příčiny a následky, školitel M. Krist

  Zemanová, L.: Určování stáří u křečka polního, školitel J. Losík 

 • 2014

  Frolová, P.: Životní cykly a emergence alpských chrostíků čeledí Rhyacophilidae a Hydroptilidae, školitel V. Uvíra

  Glogarová, J.: Fylogeneze a postavení čeledi Cantharidae (COLEOPTERA: ELATEROIDEA), školitel L. Bocák  

  Haklová, I.: Revize záznamů o výskytu netopýrů (Microchiroptera) v oblasti Olomouckého kraje, školitel E. Tošenovský   

  Chlebus, S.: Sociální sítě u savců, školitel P. Adamík

  Jílková, V.: Makrozoobentos Moravské Sázavy v okolí Zábřehu,  školitel M. Rulík

  Kollár, J.: Společenstva epifytických rozsivek na vodních makrofytech, školitel A. Poulíčková

  Kubátová, M.: Vliv počasí na aktivitu křečka polního, školitel J. Losík

  Lukášová, B.: T lymfocyty – funkční populace a jejich význam v imunitním systému člověka, školitel I. Fellnerová

  Magál, I.: Faktory ovplyvňujúce načasovanie hibernácie u cicavcov, školitel P. Adamík   

  Šejnohová, B.: Vliv kouření vodní dýmky na dýchací soustavu šlověka, školitel I. Fellnerová

  Trllová, Š.: Review palearktických druhů rodu Selasia Laporte (Elateridae: Agrypninae: Drilini) se zaměřením na faunu Arabského poloostrova, školitel R. Kundrata [Cena děkana PřF UP za studentskou vědeckou práci: 1. místo v kategorii Bc. v sekci Biologie a ekologie + celkový vítěz sekce Biologie a ekologie; Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru biologie: 2. místo]


Obhájené magisterské práce

(Plné texty jsou k nalezení na serveru theses.cz)

 • 2021

  Barcíková, S.: Sezónne nároky nekrofágnych skupín hmyzu (Coleoptera: Silphidae; Diptera: Sarcophagidae a Calliphoridae) na odlišných biotopoch na Slovensku, školitel A. Čelechovský

  Boborová, K.: Produkce potenciálního feromonu PF2 alfa u samic bolena dravého (Leuciscus aspius) a jeho specifická funkce na chování samců, školitel M. Šmejkal

  Martišová, K.: Vztah mezi vybranými parametry tělesného složení a parametry spirometrie u zdravých adolescentů, školitel O. Kapuš

  Němečková, J.: Výběr habitatu bobrem evropských (Castor fiber) v podmínkách lužního lesa, školitel O. Mikulka

  Pravdová, B.: Původ teplomilné ještěrky zední (Squamata: Lacertidae) v kontextu temperátní středoevropské fauny, školitel M. Veselý

 • 2020

  Brázdil, T.: Inkubační chování pěnice černohlavé, školitel K. Weidinger

  Bundilová, K.: Sezónní dynamika blech u plchů a detekce bartonel, školitel P. Adamík

  Fojtlová, M.: Inkubační chování kosa černého v lesním a urbánním prostředí, školitel K. Weidinger

  Holcmanová, Š.: Struktura makrozoobentosu řeky Moravy v Olomouci pod vlivem přípravy a realizace protipovodňových opatření, školitel V. Uvíra

  Kořínek, M.: Srovnání koncentrací vybraných chemických prvků v tělech lindušek lučních (Anthus pratensis) z Hrubého Jeseníku po čtvrt století, školitel S. Bureš

  Pašková, T.: Časování výletové aktivity netopýrů z úkrytů lokalizovaných v urbánním prostředí, školitel J. Zukal

  Pidaničová, Š.: Dynamika populace kamomila říčního v potoku Hluchová, školitel I. Uvírová

  Viznarová, N.: Migrační vzdálenosti a velikost "Home Range" v populaci ještěrky zední na lokalitě Horní Kamenárka ve Štramberku, školitel M. Veselý

  Zetochová, P.: Vliv environmentálních podmínek na emergence pošvatek podřádu Setipalpia, školitel V. Uvíra

  Žáková, T.: Základní parametry úkrytů netopýrů a jejich vliv na výletovou aktivitu, školitel J. Zukal

 • 2019

  Březinová, B.: Evoluce rodičovského chování samců během inkubace u pěvců (Passeriformes), školitel V. Remeš

  Horák, J.: Ovlivnění pohyblivosti střevlíka Carabus ullrichii v závislosti na hmotnosti transmitteru, školitel M. Veselý

  Kalousová, R.: Fylogeneze tribu Calopterini (Coleoptera: Lycidae), školitel L. Bocák

  Kusý, D.: Phylogenomic analysis of the family Lycidae (Coleoptera: Elateroidea), školitel L. Bocák

  Lukášová, B.: Vybrané tělesné obvody a jejich vztah k svalové síle a kostní denzitě postmenopauzálních žen, školitel O. Kapuš

  Ratajová, A.: Numerická odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa, školitel T. Bartonička

  Šeligová, V.: Vyhodnocení plodnosti klisen koně převalského ve vztahu k inbreedingu, školitel J. Bezdíček

  Tajovská, M.: Proces vyvádění u lejska bělokrkého, školitel M. Krist

 • 2018

  Bočková, E.: Vliv environmentálních faktorů na životní cykly a emergenci chrostíků, školitel V. Uvíra

  Brázdil, T.: Změny vybraných kosterních parametrů crania v průběhu ontogeneze, školitel O. Kapuš

  Habartová, L.: Obsazenost nor u lišky a jezevce v závislosti na prostředí, školitel E. Tkadlec

  Merglová, P.: Populační dynamika zimující populace káně lesní v České republice, školitel P. Adamík

  Zemanová, L.: Stanovení věku u odchycených jedinců křečka polního, školitel J. Losík

 • 2017

  Brablíková, J.: Svalová soustava člověka ve výuce biologie na střední škole, školitel O. Kapuš

  Hrubý, P.: Vliv alkoholu na vývoj glykemické křivky u onemocnění diabetes mellitus, školitel I. Fellnerová

  Hýžová, V.: Kardiovaskulární soustava: zážitková hodina biologie, školitel I. Fellnerová

  Janošíková, D.: Fylogeneze podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae), školitel R. Kundrata [Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru biologie]

  Javůrek, P.: Ekologické faktory ovlivňující výskyt sklípkánků pontických v Přírodním parku Velký Kosíř, školitel M. Veselý

  Jirušková, A.: Speciace rodu Cautires v Orientální oblasti (Coleoptera: Lycidae), školitel L. Bocák

  Kelnarová, I.: Molekularní identifikace druhové diversity rodu Agrilus (Coleoptera: Buprestidae), školitel L. Bocák

  Kubíková, K.: Vliv odběrů vody pro umělé zasněžování na abundanci a druhovou bohatost zoobentosu v potoce Pluskovec ve Velkých Karlovicích, školitel M. Rulík

  Kučerová, B.: Vyhodnocení schopnosti termoregulace u slona indického (Elephas maximus) chovaného v klimatických podmínkách České republiky, školitel J. Bezdíček

  Stejskal, M.: Sezónní variabilita prostorového chování křečka polního s využitím fotopastí, školitel E. Tkadlec

  Šváčková, L.: Analýza vybraných fyziologických dat získaných od studentů PřF UP v letech 2012-2015, školitel I. Fellnerová

  Zemánek, M.: Které vlastnosti samců ovlivňují u lejsků bělokrkých jejich přílet na hnízdiště?, školitel M. Krist

 • 2016

  Hrubanová, K.: Geografická a taxonomická variabilita v pohlavním dichromatismu u ptáků, školitel V. Remeš

  Jakuba, L.: Optický aparát komorového oka – demonstrace vybraných funkcí pomocí fyziologických simulátorů, školitel I. Fellnerová

  Kubátová, M.: Morfologická variabilita žab podčeledi Colostethinae (Anura: Dendrobatidae) z východní Panamy, školitel M. Veselý

  Nováková, D.: Rozptyl a prežívanie mláďat vodnára potočného, školitel S. Bureš

  Papežík, P.: Ekologie a rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus Laurenti, 1768) ve Vlárském průsmyku (CHKO Bílé Karpaty), školitel M. Veselý

  Pretschová, K.: Termografická analýza teploty povrchu těla a teploty okolního prostředí u soba polárního (Rangifer tarandus), školitel J. Bezdíček

  Soukupová, L.: Užovka stromová v antropogenních habitatech obce Sidonie, školitel M. Veselý

  Szabóová, O.: Prostorová aktivita křečka polního v závislosti na hustotě populace, školitel E. Tkadlec

  Trllová, Š.: Taxonomické review rodu Drilus (Elateridae: Agrypninae: Drilini) z oblasti Peloponésu a Jónských ostrovů, školitel R. Kundrata

  Zdráhal, J.: Měření a analýza digitálních spirometrických dat u vybraných experimentálních skupin, školitel I. Fellnerová

 • 2015

  Boček, M.: Definice druhů u polymorfního rodu Eniclases (Coleoptera: Lycidae), školitel L. Bocák

  Machalová, B.: Meziroční změny habitatových preferencí křečka polního, školitel J. Losík

  Nedvědová, M.: Cross-species amplifikace mikrosatelitů z řádu trubkonosí u nesyta indomalajského (Mycteria leucocephala), školitel P. Nádvorník

  Sosnovcová, K.: Evoluce zbarvení peří u pěvců, školitel V. Remeš

  Vránová, Z.: Hodnocení ovariální aktivity u tura domácího v průběhu roku, školitel J. Bezdíček

  Petrželková, I.: Taxonomické review rodu Drilus Olivier, 1790 (Coleoptera: Elateridae) z Izraele, školitel R. Kundrata [Cena děkana PřF UP za studentskou vědeckou práci: 3. místo v kategorii Bc. v sekci Biologie a ekologie; Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru biologie: 2. místo]

  Zobač, P.: Existuje kompromis mezi znaky prekopulačního a postkopulačního výběru?, školitel M. Krist

  Kobieluszová, L.: Taxonomické review rodu Drilus (Elateridae: Agrypninae: Drilini) z Turecka, školitel R. Kundrata [Cena rektora UP za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru biologie]

 • 2014

  Brauerová, D.: Demografické parametry a maticový model pro populační dynamiku křečka polního, školitel E. Tkadlec

  Húdoková, P.: Monitoring výskytu plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) ve Slezských Beskydech, školitel P. Adamík

  Motyka, M.: MOLEKULÁRNÍ FYLOGENEZE TRIBU CALOCHROMINI (COELOPTERA: LYCIDAE), školitel L. Bocák

  Pettrilák, L.: Poddruhové rozdíly slavíka modráčka (Luscinia svecica), školitel V. Pavel

  Pupíková, M.: Poměr pohlaví vrhů arboreálního hlodavce plcha velkého v závislosti na kondici samice a potravních zdrojích, P. Adamík

  Růžičková, J.: Porovnání vlivu AEO "úhor" a "neošetřovaný pás" na carabidofaunu polí, školitel M.:Veselý

  Vrána, J.: Růstová alometrie u mláďat pěvců, školitel V. Remeš


Obhájené doktorské práce

(Plné texty jsou k nalezení na serveru theses.cz)

 • 2020

  Kysučan, M.: Interakce hnízdního parazita kukačky obecné (Cuculus canorus) s jeho jediných dutinovým hostitelem rehkem zahradním (Phoenicurus phoenicurus), školitel T. Grim

   

 • 2019

  Boček, M.: Phylogeny and phylogeography of Metriorrhynchini (Coleoptera: Lycidae) in the Papuan region, školitel L. Bocák

  Harmáčková, L.: Macroecology, life histories, and diversity of Australian birds, školitel V. Remeš

  Holcová Gazárková, A.: Vybrané aspekty životní historie plcha velkého (Glis glis), školitel P. Adamík

  Motyka, M.: Origin of net-winged beetle diversity in tropics, školitel L. Bocák

 • 2018

  Beyrand, V.: Developmental modularity of cerebral tissues in the evolution of avian locomotion using high resolution imaging and geometric morphometric, školitel S. Bureš

  Nyklová (Ondrová),  M.:  Trendy hnízdění a chování čápa bílého, školitel T. Grim

  Růžičková, J.: Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii, školitel M. Veselý

  Voeten, D. F. A. E.: Archaeopteryx Inside Out: Phylogenetic Affinities, Life History, and Biomechanical Performance of Archaeopteryx studied through Virtual Osteology and Histology, školitel S. Bureš

 • 2017

  Briedis, M.: Linking events through the annual cycle in migratory songbirds: causes and consequences of different spatiotemporal strategies, školitel P. Adamík

  Edme, A.: Pre- and post-copulatory sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis), školitel M. Krist

  Kolářová, E.: Dlouhodobé změny ve fenologii rostlin a živočichů střední Evropy, školitel P. Adamík 

  Mášek, M.: Molecular phylogeny and zoogeography of net-winged beetles (Coleoptera: Lycidae), školitel L. Bocák  

 • 2016

  Matrková, J.: Vlivy rodičů a prostředí na kvalitu a zbarvení mláďat pěvců, školitel V. Remeš

 • 2015

  Cinková, I.: Behaviorální studie nosorožce tuponosého a Cottonova v zoologických zahradách a ve volné přírodě, se zaměřením na vokální komunikaci, školitel V. Bičík 

  Kašák, J.: Význam a ochrana bezlesí Hrubého Jeseníku z hlediska biodiverzity brouků (Coleoptera), školitel J. Starý

  Praus, L.: Effects of nest predators on ground nesting birds in intensively used arable fields, školitel K. Weidinger

 • 2014

  Sklenářová, K.: Evoluce a klasifikace tribu Metriorrhynchini ( Insecta: Coleoptera ), školitel L. Bocák

  Svoboda, A.: Identifikace krevních parazitů vybraných evropských druhů ptáků, školitel V. Pavel

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin