• Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty
  Univerzity Palackého v Olomouci

  Zajišťujeme výuku a provádíme výzkum v oborech ekologie, evoluce, etologie a fyziologie živočichů.

 • Pravidla pro vypracování závěrečných prací

  Aktualizovaná a závazná pravidla pro psaní bakalářských a diplomových prací.

 • SLEDUJTE NÁS

  Katedra zoologie na sociálních sítích

  Dění a novinky z katedry na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru.

Cena děkana 2022

Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana v sekci Biologie a ekologie ovládla zoologická témata. V magisterské kategorii získala 1. místo Gabriela Pačková za výzkum brouků pod vedením doc. Kundraty, v bakalářské sekci pak 1. místo získala Sára Hájková za výzkum šelem pod vedením Mgr. Duľy. Gratulujeme!

Nabídka entomologických závěrečných prací

1) Diverzita a biogeografie společenstev mravenců Šalomounových ostrovů

Typ práce: Magisterská, Bakalářská

Anotace: Ostrovní fauny jsou modelovým systémem pro studium ekologie a evoluce společenstev. Cílem projektu je zrevidovat unikátní a dosud málo známou faunu mravenců vybraných ostrovů Melanésie. Na základě nově dostupného sbírkového materiálu student porovná složení lokálních společenstev, jejich habitatové preference a biogeografický původ. Projekt zahrnuje práci se sbírkovým materiálem i analýzu dat z regionálních databází a fylogenezí.

 

2) Fylogeografie a populační historie mravenců rodu Odontomachus

Typ práce: Magisterská, Bakalářská

Anotace: Tento pozoruhodný rod mravenců má na Nové Guineji a v severní Austrálii několik kryptických druhů a populací oddělených v průběhu posledních klimatických cyklů. Cílem této studie je rekonstrukce fylogeografické a populačně genetické historie skupiny druhů za pomoci DNA sekvencí a mikrosatelitních markerů. Student bude analyzovat genetická data na populační a druhové úrovni, která budou poté porovnána s ekologickými preferencemi a regionální klimatickou historií.

 

3) Fylogenetická a biogeografická struktura společenstev mravenců podél výškového gradientu

Typ práce: Magisterská, Bakalářská

Anotace: Společenstva hmyzu severního Mexika jsou zajímavou směsí s původem v nearktickém i neotropickém regionu. Unikátní materiál mravenců sbíraných podél výškového gradientu v této oblasti umožní inovativní analýzu společenstev ve fylogenetickém kontextu. Projekt zahrnuje práci se sbírkovým materiálem, analýzy složení společenstev a aplikaci fylogenetických a biogeografických metod. Cílem studie je odhalení historických i současných procesů, které ovlivňují složení společenstev hmyzu v měnícím se prostředí.  

 

Více informací: Milan Veselý, veselym@prfnw.upol.cz; Milan Janda, janda@entu.cas.cz

Kroužek pro nadané děti na Pevnosti poznání

Členky katedry zoologie Johana Hoffmannová a Gabriela Pačková se 7. dubna 2022 podílely na výuce v rámci kroužku pro nadané děti v Pevnosti poznání. Připravily si pro ně téma brouci, přičemž se věnovaly morfologii, ekologii a zajímavostem ze světa brouků nejen recentních, ale také fosilních. Součástí byly ukázky entomologických sbírek včetně jantarových fosilií. 

Pozvánka na přednášku: Ještěrka zední v České republice

Srdečně vás zveme na přednášku pro odbornou veřejnost k habilitačnímu řízení v oboru Zoologie RNDr. Milana Veselého, Ph.D.

Název přednášky: Ještěrka zední v České republice: historie, současnost a budoucnost

Datum a čas konání: ve čtvrtek 21. dubna 2022 v 17:00

Místo: učebna LS-S2, Katedra zoologie,  PřF UP v Olomouci

Anotace: Přítomnost ještěrky zední (Podarcis muralis) jakožto čtvrtého druhu čeledi Lacertidae vyskytujícího se na území České republiky byl spolehlivě prokázán relativně nedávno – až v 90-tých letech minulého století. Jedinou známou lokalitou bylo tenkrát okolí Štramberka. Během prvních dvou dekád nového tisíciletí přinesl intenzivní výzkum řadu poznatků ozřejmujících pravděpodobný původ štramberské populace a také objev řady dalších populací na Moravě. Protože se jedná o izolované populace druhu na severním okraji jeho areálu rozšíření, je otázka jejich původu podstatná jak z hlediska ochranářských priorit, tak i z hlediska fylogeografického. Přednáška představí nové poznatky o velikosti, haplotypové struktuře a pravděpodobném původu populací tohoto zástupce naší herpetofauny, který je veden v seznamu zvláště chráněných druhů České republiky a podle stupně ohrožení je hodnocen jako kriticky ohrožený.

Pro uchazeče

Studijní programy

Bakalářský program (Bc.)

Biologie a ekologie

Detail ...

Magisterský program (Mgr.)

Zoologie

Detail ...

Doktorský program (Ph.D.)

Zoologie

Detail ...

Rigorózní řízení (RNDr.)

Zoologie

Detail ...

Věda a výzkum

Směry výzkumu

Fotogalerie

Granty a projekty

Publikace

Kontakty

Katedra zoologie
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 50
771 46 Olomouc 

+420 585 634 201
beata.vyroubalova@upol.cz

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin