Bakalářský program (Bc.)

Bakalářský studijní program Biologie a ekologie

Studijní program Biologie a ekologie je tradiční studijní program (původně existující pod názvem Systematická biologie a ekologie).

Cílem programu je připravit odborníky široce vzdělané v oblasti moderní biologie a ekologie, kteří si osvojí hluboké znalosti (i) struktury, funkce, diverzity a evoluce organismů a (ii) zákonitostí fungování přírodních systémů na Zemi. Výuka je bohatě ilustrována příklady z naší i světové fauny a flóry. Mimo teoretickou přípravu je velký důraz kladen na praktickou výuku, jak během praktických cvičení v laboratořích, tak během terénních exkurzí pod vedením zkušených terénních biologů, které probíhají v ČR i v zahraničí. Důraz je také kladen na formování kritického myšlení studentů a to nejen během diskuzních seminářů, ale i během výuky, kde si studenti pod vedením špičkových odborníků osvojují dovednosti nezbytné pro samostatnou tvůrčí práci. Studijní program Biologie a ekologie je těsně vázán na vědeckou činnost v laboratořích Katedry zoologie, Katedry botaniky a Katedry ekologie a životního prostředí. Studijní program je zakončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Absolventi programu Biologie a ekologie získají důkladné znalosti o struktuře, funkci, diverzitě a evoluci organismů a zákonitostech fungování přírodních systémů na Zemi. Absolventi si osvojí moderní znalosti základních systematických i experimentálních biologických disciplín, zejména botaniky, zoologie a ekologie, a dále znalosti konkrétní odborné specializace botanického, zoologického nebo ekologického oboru. Absolventi získají široké znalosti fauny a flóry ČR i světa, budou schopni navrhnout a realizovat biologické a ekologické experimenty a modifikovat je pro konkrétní druhy a podmínky, formulovat a ověřovat výzkumné hypotézy, aplikovat moderní experimentální metody včetně provádění výzkumu v terénu i v laboratoři a prezentovat výsledky své práce.

Tento akademický bakalářský program připravuje studenty zejména k pokračování v navazujících magisterských programech. Absolventi bez dalších studijních a akademických ambicí se však uplatní v praxi: (i) ve státní správě, (ii) v akademické sféře, (iii) ve výzkumných a aplikovaných laboratořích, (iv) při posuzování vlivů stavebních záměrů na chráněné oblasti a v procesu biologického hodnocení, (v) na úsecích ochrany životního prostředí a přírody. Mezi relevantní profese patří odborný pracovník ve  výzkumných organizacích;  pracovník oddělení výzkumu a vývoje v podnicích a firmách; osoba odborně způsobilá pro biologické hodnocení v ochraně přírody; odborný pracovník záchranných stanic pro zvířata, botanických a zoologických zahrad; pracovník odborů ochrany životního prostředí magistrátů, krajských úřadů, Ministerstva životního prostředí  atd.

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin