Doktorský program (Ph.D.)

Doktorský studijní obor: 1502V003 Zoologie

Zoologie je tradiční obor doktorského studia na UP. Ve stávající podobě je obor akreditován do konce roku 2020. Poté, co v roce 2018 získala UP institucionální akreditaci, byl zahájen proces reformy doktorských studijních programů včetně zoologie, s výhledem platnosti nově akreditovaných programů od akademického roku 2019/2020.

Cílem oboru je připravit odborníky v dílčích disciplínách zoologie, ekologie a evoluční biologie, s přesahem znalostí do souvisejících biologických oborů. Kromě zvládnutí vlastního oboru je kladen důraz na komplexní přípravu k aktivní vědecké práci, včetně zvládnutí relevantních metod, publikačních dovedností, manažerských a komunikačních schopností spojených s vedením projektů a mezinárodní spoluprací. Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost v laboratořích Katedry zoologie. Studenti se aktivně zapojují do výzkumných projektů školícího pracoviště což dokládají relevantními publikačními výstupy. Studijní obor je zakončen státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Absolventi získají hluboké znalosti v disciplínách souvisejících s vlastním výzkumným zaměřením, spolu se širokým rozhledem v souvisejících biologických oborech a obecné metodologii vědy. V praktické rovině absolventi získají zkušenosti a dovednosti ve všech klíčových aspektech vědecké práce, jako jsou zejména formulace vědeckých hypotéz, návrh a vedení výzkumných projektů, sběr a analýza dat, prezentace a obhájení vlastních výsledků a oponování cizích výsledků. Praktické schopnosti prokazuje student uplatněním výsledků vlastní vědecké práce ve formě publikací (zejména články v časopisech s IF), aktivní účastí na mezinárodních konferencích, zapojením se do mezinárodní spolupráce a podílem na výuce školícího pracoviště.

Doktorský program Zoologie připravuje studenty zejména pro aktivní vědeckou dráhu. Absolventi jsou kompetentní zapojit se do mezinárodních postdoc programů a ucházet se o pozice na akademických pracovištích. Díky širokému rozhledu v biologických oborech se absolventi uplatní i v aplikovaném výzkumu a ve státní správě na úseku ochrany přírody a životního prostředí. Mezi relevantní profese patří: vědecký pracovník ve výzkumných ústavech Akademie věd ČR a dalších organizacích vědy a výzkumu; vysokoškolský pedagog; pracovník aplikovaného výzkumu a vývoje v podnicích a firmách; odborný pracovník ve státní správě na úseku ochrany přírody, (MŽP, správy chráněných území atd.); odborný pracovník zoologických zahrad a záchranných stanic pro živočichy; osoba odborně způsobilá pro biologické hodnocení a posouzení vlivů na životní prostředí.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin