Uvírová Ivona

Výuka:

 • Malakozoologie (ZOO/MLKZO) (přednáška, cvičení – exkurze)
 • Struktura a funkce vodních ekosystémů (ZOO/SFVE) (přednáška, cvičení – exkurze)
 • Hydrobiologie (ZOO/HBLSB)
 • Biologie vodních živočichů (přednáška, cvičení) (ZOO/BVZSB)
 • Úvod do mořské biologie (ZOO/MOREB)
 • Cvičení ze systému a fylogeneze bezobratlých (ZOO/SBP)
 • Cvičení ze systematické zoologie (ZOO/SZOO) (pro MBB a OTŽP)
 • Cvičení z obecné zoologie (ZOO/OBZSB, ZOO/OZFO – pro OTŽP, ZOO/SZOO – pro MBB)
 • Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)
 • Hydrobiologická exkurze (ZOO/HEXSB)
 • Terénní cvičení z hydrobiologie (ZOO/HYTER)
 • Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX)
 • Terénní cvičení ze zoologie 1. (ZOO/EXSB1)
 • Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2)
 • vedení bakalářských a diplomových prací (ZOO/BAKP, ZOO/DSBE)

 

Výzkum:

 • ekologie tekoucích vod
 • životní strategie, populační dynamika a biologie modelových skupin bentických organismů
 • měkkýši (Mollusca)

 

Přehled (spolu)řešených projektů:

 • Vliv proudění a ostrůvkovité distribuce makrofyt (Fontinalis antipyretica) na strukturu společenstev zoobentosu v tocích. GA ČR 206/04/1171 (2004-2006). (spoluřešitel)
 • Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině. MŠMT ČR, MSM 153100014 (1999-2004). (spoluřešitel)
 • Experimentální výzkum rozvoje populace invazního mlže Dreissena polymorpha v pískovně Poděbrady po katastrofální povodni 1997.  FRVŠ, G4 1233 (2002). (řešitel)
 • Vodní mechy jako významný funkční biotop říčního ekosystému z pohledu bezobratlých, část II. Grant UP Olomouc 3210 3018 (2000). (spoluřešitel)
 • Modelování ve studiu rozvoje populací vybraných skupin bentických organismů. Grant UP 3210 3009 (1999). (řešitel)
 • Populační dynamika vodních měkkýšů (Mollusca): biologické a matematické aspekty výzkumu. Grant UP 3210 3007 (1998). (řešitel)
 • Bezobratlí vodních ekosystémů Biosférické reservace UNESCO Pálava a jejich monitoring. GAČR 206/97/0339 (1997) (spoluřešitel).
 • Obnova ekologického kontinua řeky Moravy. GA ČR 206/97/0162 (spoluřešitel)
 • Hydrobiologie v kontextu ekologických a environmentálních věd. FRVŠ, F2 0625 (1996). (spoluřešitel)
 • Studium populační dynamiky a biologie modelových skupin bentických organismů. Grant UP Olomouc 3210 3002 (1996). (řešitel)
 • Kvantitativní a kvalitativní struktura společenstev vodních bezobratlých na submerzní makrovegetaci v malých tocích. Grant UP Olomouc 3210 3001 (1996). (spoluřešitel)
 • Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě (CHKO Litovelské Pomoraví). GAČR 87/94 (1994–1997). (spoluřešitel)

 

Publikace

 • Tošenovský, E., Uvírová, I., Uvíra, V., Vláčilová, A. & Hýblová, A. (in print): Long-term monitoring of Zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in the central Moravia water basins. Acta – Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis.
 • Tošenovský, E., Uvírová, I., Uvíra, V., Vláčilová, A. & Hýblová, A. (2008): Long-term monitoring of Zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in the central Moravia water basins. – In: Kočárek, P., Plášek, V. & Malachová, K. (eds.): Environmental changes and biological assesment IV, April 10-11, 2008, Ostrava, Czech Republic. Book of Abstracts: 50-51.
 • Tošenovský, E., Uvírová, I., Uvíra, V. & Vláčilová A. (2008): Rychlost růstu invazivního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v různých typech nádrží. – In: Bryja, J., Nedvěd, O., Sedláček, F. & Zukal, J, (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2008. 14.-15. února 2008, České Budějovice, Česká republika. Sborník abstraktů z konference: 202-203. (in Czech)
 • Uvírová, I., Uvíra, V., Tošenovský, E. & Vláčilová A. (2007): Influence of the environmental factors of growth rate of zebra mussel (Dreissena polymorpha) in small manmade water bodies in the Central Moravia (Czech Republic). – In: Fifth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS5), July 8-13,  2007, Palermo, Italy. Programme and Abstracts: 152-152.
 • Uvíra, V., Uvírová, I. & Simajchlová, K. (2006): Influence of the flow and presence of submerged macrophytes on the macrozoobenthos community structure in a submontane stream. – In: French, R.D. (ed): Bulletin of the NABS.  54th NABS Annual Meeting, June 4-8, 2006, Anchorage, Alaska, USA. Special Program Issue, 23 (1): 318-318.
 • Uvírová, I. & Uvíra, V. (2005): Význam pískoven při šíření invazního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha (Pallas 1771)) v říční krajině. – In: Měkotová, J. & Štěrba, O. (eds.): Říční krajina 3., 5-6. října 2005, Olomouc, Česká republika. Sborník příspěvků z konference: 362-367. (in Czech)
 • Uvíra, V., Uvírová, I. & Komárek, O. (2005): Comparison of the structure of macrozoobenthic communities within vegetative and mineral substrata in a stream rich in submerged macrophytes. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 29/2: 1054-1058.
 • Uvíra, V. & Uvírová, I. (2005): Community structure of mayflies and stoneflies inhabiting vegetative and mineral substrate of the submontane stream Bystřice. – In: Symposium River Bottom VI.,September 19–23,  2005, Brno, Czech Republic. Book of Abstracts: 68-68.
 • Uvírová, I., Uvíra, V. & Tošenovský, E. (2005): Dynamics of the Dreissena polymorpha population during the invasion in the Poděbrady sandpit near Olomouc (Moravia, Czech Republic). – In: Fourth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), August 22–26, 2005, Krakow, Poland. Programme & Abstracts: 151-151.
 • Uvíra, V. & Uvírová, I. (2005): Influence of the seasonal occurence of submerged macrophytes on the distribution of macrozoobenthos in a submontane stream. – In: Fourth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), August 22–26, 2005, Krakow, Poland. Programme & Abstracts: 150-150.
 • Uvíra, V. & Uvírová, I. (2004): Comparison of the structure of macrozoobenthic communities within vegetative and mineral substrata in a stream rich in submerged macrophytes. – In: XXIX Congress SIL, August 8–14, 2004, Lahti, Finland. Book of Abstracts: 86-86.
 • Uvírová–Velecká, I., Uvíra, V. & Bartoš, M. (2003): Invaze slávičky  mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v pískovnách střední Moravy po katastrofální povodni v roce 1997. – Acta Facultatis Ecologiae, Vol 10, Suppl. 1: 308-308. (in Czech)
 • Velecká, I., Uvíra, V. & Bartoš, M. (2003): Rozvoj populace slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha (Pallas 1771)) v pískovně Poděbrady u Olomouce. – In: Zoologické dny Brno 2003, 13.-14. února 2003, BrnoČeská republika. Sborník abstraktů z konference: 53-53. (in Czech)
 • Velecká, I. (2002): Perspectives of bioindication of water molluscs based on the knowledge of bionomy of each species. [Perspektivy bioindikačního využití vodních měkkýšů na základě znalosti bionomie jednotlivých druhů]. – Československá slimač (Malacologica Bohemoslovaca), 1: 11–14. (in Czech with English Summary) 
 • Velecká, I. & Jűttner, L. (2000): Application of McKendrick–von Foerster´s model of population dynamics to freshwater snails: specification of the model using laboratory experiments. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biologica, 38: 85-95.
 • Vrabec, V., Velecká, I. & Sládeček, V. (2000): Significance of water molluscs as bioindicators. [Bioindikační význam vodních měkkýšů (Mollusca)]. – In: Rulík, M. (ed.): Limnologie na přelomu tisíciletí, XII. Limnologická konference ČLS a SLS, 18.-22. září 2000, Kouty n. Desnou, Česká republika. Sborník referátů: 255-260. (in Czech with English Abstract) 
 • Velecká, I. (2000): Seasonal dynamics of Bythinella austriaca (Gastropoda: Hydrobiidae) in hyporheic zone of a mountain stream. [Sezónní dynamika praménky rakouské (Bythinella austriaca) (Gastropoda: Hydrobiidae) v hyporheálu horského potoka]. – In: Rulík, M. (ed.): Limnologie na přelomu tisíciletí, XII. Limnologická konference ČLS a SLS, 18.-22. září 2000, Kouty n. Desnou, Česká republika. Sborník referátů: 239-244. (in Czech with English Abstract) 
 • Vrabec, V., Velecká, I. & Sládeček, V. (2000): Key for determination of bivalves from waterworks streams of ČR and their individual saprobic index. [Klíč k určování mlžů z vodárenských toků ČR a jejich individuální saprobní index]. – In: 16. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, ČVTVS Praha, Česká republika. Sborník referátů: 143-159. (in Czech)
 • Velecká, I.: (2000): Vertical distribution and life cycle of Bythinella austriaca (Gastropoda: Hydrobiidae) in an alpine stream (RITRODAT – LUNZ study area, Austria). – In: International Meeting River Bottom V., June 19-22, 2000, Lunz am See, Austria, Programme & Abstracts: PII/4.
 • Vrabec, V., Velecká, I. & Sládeček, V. (1999): Snails (Gastropoda) in waterworks streams and reservoirs II – determination key. [Plži (Gastropoda) ve vodárenských tocích a nádržích II. – klíč k určování]. – In: 15. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, ČVTVS Praha, Česká republika. Sborník referátů: 83-93. (in Czech)
 • Andres, J., Fišer, J., Jűttner, L. & Velecká, I. (1998): Population dynamics of Bithynia tentaculata. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica, 37: 7-34.
 • Velecká, I. (1999): Plži [Snails]. In: Kostkan, V. (ed): Poleski Park Narodowy. – Živa, 1: 41-42.
 • Velecká, I., Andres, J. & Jűttner, L. (1998): Mathematical modelling of population dynamics of freshwater mollusc Bithynia tentaculata (Linné, 1758) (Gastropoda: Prosobranchia). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biologica, 36: 83-100.
 • Vrabec, V., Velecká, I. & Sládeček, V. (1998): Snails (Gastropoda) in waterworks streams and reservoirs of the Czech Republic and their individual saprobic index. [Plži (Gastropoda) ve vodárenských tocích a nádržích České republiky a jejich individuální saprobní index]. – In: 14. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, ČVTVS Praha, Česká republika. Sborník referátů: 108‑118. (in Czech)
 • Velecká, I. (1997): Occurence of Acroloxus lacustris and Ancylus fluviatilis at the same locality. [Výskyt člunice jezerní (Acroloxus lacustris) a kamomila říčního (Ancylus fluviatilis) na společném stanovišti]. – In: „Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou“. XI. konference ČLS a SLS, Doubí u Třeboně, Česká republika. Sborník referátů: 213-213. (in Czech)
 • Velecká, I. (1996): The life cycle of Bithynia tentaculata (Linné, 1758) in the river below the dam. – In: International Symposium River Bottom IV., August 27–30, 1996, Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts: 88-88.
 • Velecká, I. (1996): Life strategy of prosobranch snails in wetland ecosystems. [K problematice strategie přežití předožábrých plžů v mokřadních ekosystémech]. – In: Mokřady České republiky, Celostátního seminář, BÚ AV ČR Třeboň, Česká republika. Sborník referátů: 111-112.(in Czech)
 • Velecká, I. (1996): Contribution to the knowledge of population dynamics of Bithynia tentaculata (Linné, 1758) (Gastropoda, Prosobranchia). – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Biologica, 34: 47-55.

 

Obhájené diplomové a bakalářské  práce

 • Kajerová, A. (1997): Měkkýší fauna Dlouhé meze v Železných horách a její biogeografické vztahy.
 • Pastuchová, D. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd (oblast Smrku, Kněhyně a Mionší).
 • Chmelař, J. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd (oblast Lysé hory, Smrku, Kněhyně a Čertova mlýna).
 • Sadílková, I. (2000): Populační dynamika a biologie člunice jezerní (Acroloxus lacustris) v podmínkách malého nížinného toku.
 • Bartoš, M. (2002): Rozvoj populace invazního druhu mlže – slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha, PALLAS) na pískovně Poděbrady.
 • Maňas, M. (2004): Měkkýši (Mollusca) chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
 • Myšák, J. (2006): Malakofauna přírodní rezervace Hemže-Mýtkov (přírodní park Orlice). (Bakalářská práce)
 • Filipová, L. (2007): Substrátové preference slávičky mnohotvárné Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). (Bakalářská práce)
 • Tošenovský, E. (2007): Vliv typu nádrže na strukturu populací a rychlost růstu invazního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha). 
 • Vláčilová, A. (2008): Vliv fyzikálně-chemických parametrů na rychlost růstu invazivního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha).

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin