Veselý Milan

Vzdělání:   

2022 – Doc.: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Zoologie
2003 – RNDr.: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Zoologie
2002 – Ph.D.: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Zoologie  
1990 – Mgr: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Systematická biologie a ekologie

 Zaměstnání:    

1990 – 1995 asistent na katedře zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
1996 – 2009
 odborný asistent na katedře zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

 

Vyučované předměty:

Herpetologie (ZOO/HERPT), 
Batrachologie (ZOO/BATRA), 
Obecná zoologie (ZOO/OBZO), 
Mikroskopická technika (ZOO/MKTSB),  
Biologická technika 2 (ZOO/ZTX2), 
Terénní cvičení ze   zoologie1(ZOO/EXSB1),
Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2), 
Zoologická cvičení v terénu (ZOO/CTP),
Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX), 
Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)

 

Výzkumné zaměření: 

Systematika a ekologie plazů, parazitologie plazů a obojživelníků, zoologie a ekologie bezobralých ( zejména
Coleoptera, Odonata, Arachnida), bioindikační využití bezobratlých.

Spolupráce: 

Dpt. Herpetology, Forschunginstitut und Naturmuseum Senckenberg, J. W. Goethe Universitat, Senckenberganlage 25, 
D-60325 Frankfurt am Main, Germany
Dpt. Herpetología, Museo de Historia Natural, Universidad de San Carlos, Calle Mariscal Cruz 0-66 zona 10, 
Guatemala City, Guatemala
Ludwig-Boltzmann-Institut für biologischen LandbauRinnböckstraße 15, 1110 Wien, Austria

 

Grantové projekty

1999: UP 3210-3006 (vnitřní grant UP) Chování typu raindrinking u agam r. Trapelus. Hlavní řešitel

2000-04: MSM 153100014  Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině. Spoluřešitel

2001: FRVŠ MŠMT G4:1564-2001 Kokcidie čeledi Eimeriidae ve volně žijících populacích skokanů ČR. Hlavní řešitel

2003: FRVŠ MŠMT G4:59-2003  Využití rRNA při identifikaci a fylogenenetické analýze kokcidií rodů Eimeria a Goussia z žab. Spoluřešitel

2005 – 2011 MSM 6198959212 – Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy (Life strategies of animals: proximative and ultimative mechanisms). Spoluřešitel

2006: FRVŠ MŠMT F4d-912/2006 Určovací praktikum ze zoologie (bezobratlí) – učební a výukové materiály, Spoluřešitel

 2008-10 MŽP SP/2D3/155/08 Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny, Spoluřešitel

            
Ocenění:
ocenění děkana Př. F. UP za cizojazyčnou monografii (2006)
čestné uznání rektora UP za vědeckou monografii (2007)

 

Vybrané publikace:

Sunyer, J., Veselý, M & Köhler, G. 2008: Morphological variation in Anolis wermuthi (Köhler & Obermeier 1998), a species endemic to the highlands of north-central Nicaragua (Reptilia, Squamata, Polychrotidae). Senckenbergiana Biologica 88 (2): 338-343.

Veselý, M. &  Šarapatka, B. 2008: Effects of conversion to organic farming system on carabid beetles (Carabidae) in experimental fields in the Czech Republic. Biological Agriculture & Horticulture 25(4): 289-309.

Veselý, M., Šarapatka, B. 2008: Effects of landscape infrastructure and conversion to organic farming on carabid beetle communities. In: Sarapatka, B., Samsonova, P. New developments in Science and Research on Organic Agriculture. Bioacademy 2008 Proceedings (European Summer Academy on Organic Farming): 58 – 61.

Köhler, G. & Veselý, M. 2007: The hemipenis of Opipeuter xestus (Squamata: Gymnophtalmidae). Salamandra, 43 (1): 49-51.

Veselý, M., Urban., P. & Moravec, J. 2007: Poznámky k morfologii ještěrky zední (Podarcis muralis) ze Štramberku [Notes on morphology of Common Wall Lizard of the Štramberk population]. Herpetologické informace 6 (1): 11-12.

Dolný, A., Drozd, P., Buczyński, P., Veselý, M. & Bulánková. E., 2007: Distribution and habitat preferences of peat-bog and fen dragonfly species in Central Europe. 5th WDA Congress of Odonatology, Swakopmund, Namibia, Abstracts: 19.

Köhler, G., Veselý, M. & Greenbaum, E., 2006: The Amphibians and Reptiles of El Salvador. Krieger Publishing Company, Malabar, U.S.A. 238pp.

Veselý, M. & Urban, P., 2006: Nové poznatky o populaci ještěrky zední Podarcis muralis (Laurenti, 1768) na Štramberku  /Notes on population of Common Wall Lizard at the locality Horní and Dolní Kamenárka quarry at Štramberk/. Herpetologické Informace 5 (1): 11-13.

Holec, V., Mišurcová, J., Tuf, I.H. & Veselý, M., 2006: Soil invertebrates (Coleoptera: Carabidae; Isopoda: Oniscidea) of the floodplain forest mosaic, pp. 242–248. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.), 2006: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163, Ostrava, 355 pp.

Köhler, G., Schulze, A. & Veselý, M. 2005: Morphological variation in Norops capito (Peters, 1863), a wide-spread species in southeastern Mexico and Central America.  Salamandra, 41 (3): 129-136.

Šarapatka, B. &  Veselý, M. 2005: Carabid beetles (Carabidae) in agroecosystems – case study on the effect of conversion to organic farming and land structure. In: Köpke, U., Niggli, U., Neuhoff, D., Cornish, P., Lockeretz, W., Willer, H. eds.: Proceedings of 15th IFOAM  World Congress, Adelaide, Australia: 563 – 566.

Veselý, M. & Köhler, G. 2005: Řekni mi jaký máš hemipenis a já ti povím kdo jsi: variabilita v komplexu Norops sericeus [Show me your hemipenis and I tell you who you are: a variation in Norops sericeus complex]. Herpetologické informace 4 (1): 9-10.  

Modrý, D., Jirků, M., Veselý, M. 2004: Two new species of Isospora (Apicomplexa: Eimeriidae) from geckoes of the genus Rhacodactylus(Sauria: Gekkonidae) endemic to New Caledonia. Folia Parasitologica 51: 283-286.

Toman, M., Veselý, M. 2004: Příspěvek k poznání populace ještěrky živorodé Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) ve Slezsku. Herpetologické informace 1: 28–29.

Urban, P., Veselý, M. 2004: Morfologická charakteristika a parazitofauna populace užovky hladké (Coronella austriaca Laurenti, 1768) v lomu Dolní a Horní Kamenárka ve Štramberku. Herpetologické informace 1: 29–30.

Tuf, I.H., Tufová, J., Veselý, M. 2004: Response of soil fauna to clear-cutting – different methods, different results? XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, Rouen, France, Abstracts: 294.

Veselý, M.,  Modrý, D.,  Jirků, M., Pavlík, P. 2003: Příspěvek k poznání morfologie a parazitofauny štramberské populace ještěrky zední (Podarcis muralis Laurenti, 1867) [Notes on morphology and parasitofauna of  common wall lizard at Štramberk (Podarcis muralis Laurenti, 1867)]. Herpetologické informace 1: 24-25.

Kohler, G., Veselý, M., 2003: A comparison of Norops petersi (Bocourt) and Central American N. biporcatus (Wiegmann), with notes on the holotype of D.[actyloa] biporcata Wiegmann (Squamata: Polychrotidae). Senckenbergiana biologica 82 (1/2): 1 – 11.

Veselý, M.,  Modrý, D. 2002: Rain-harvesting behavior in Agamid Lizards (Trapelus). Journal of Herpetology 36 (2): 311-314.

Dolný, A., Volná, K., Veselý, M. 2001: K výskytu vážek (Odonata) ve dvou přírodních parcích Jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie). Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko, 2000 (2001), 171-174.

Veselý, M., Köhler, G. 2001: Zur Kenntnis von Mesaspis moreletii (BOCOURT, 1871) in El Salvador. Salamandra 37 (3): 185-192.

Modrý, D., Veselý, M. & Koudela, B. 1999: Two new species of Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) from the Bearded False Chameleon Chamaeleolis barbatus (Sauria: Polychridae) from Cinco Pesos, Pinar del Río, Cuba. J. Parasitol., 85 (4): 719 – 722.

Veselý, M. & Kostkan, V. 2000: Faunistic records from the Czech republic – 110: Coleoptera: Leiodidae. Klapalekiana, 36: 184.

Modrý, D., Daszak, P., Volf , J., Veselý, M., Ball, S. J.,  Koudela, B. 2001: Five new species of coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) from Madagascan chameleons (Sauria: Chamaeleonidae). Systematic Parasitology 48 117-123, ISSN 0165-5752

Veselý, M. 1999: A note on the morphology and natural history of Gekko verreauxi Tytler1864. Senckenbergiana biologica 79 (1): 95 – 99.

Gvoždík, L. & Veselý, M. 1998: A Contribution to the Biology of Dravidogecko anamallensis (Günther, 1875) in Captivity. Dactylus 2 (3): 63 – 68.

Veselý, M. & Zavadil, V. 1997: Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). In: Nečas, P. at al.(eds.): Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. An Atlas and Field Guide. Edition Chimaira. Frankfurt am Main. 94 pp.

Köhler, G. & Veselý, M. 1996: Freilanduntersuchungen zur Morphologie und Lebensweise von Ctenosaura palearis in Honduras and Guatemala. Herpetofauna 18 (102): 23 – 26

Klátil, L. & Veselý, M. 1995: Krasavci s chlupatýma nohama. Nakladatelství Kabourek. 68pp. ISBN 80-901466-1-9

Veselý, M., Modrý, D. & Nečas, P. 1995: Telescopus obtusus (Colubridae) – distribution. African Herps News  3: 53.

Veselý, M. 1993: Epigäische Arthropoden: Laufkäfer aus Feld and Felddrain. In: Maurer, L., Kromp, B., Šarapatka, B. (eds.): Agrarokölogische Aspekte der Umstellung auf biologischen Landbau in Naturschutzgebieten (obere Lobau/Wien, Litovelské Pomoraví/Olomouc). Ludwig Boltzmann Institut Wien. Pp. 55-68.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin