Nabídka entomologických závěrečných prací

1) Diverzita a biogeografie společenstev mravenců Šalomounových ostrovů

Typ práce: Magisterská, Bakalářská

Anotace: Ostrovní fauny jsou modelovým systémem pro studium ekologie a evoluce společenstev. Cílem projektu je zrevidovat unikátní a dosud málo známou faunu mravenců vybraných ostrovů Melanésie. Na základě nově dostupného sbírkového materiálu student porovná složení lokálních společenstev, jejich habitatové preference a biogeografický původ. Projekt zahrnuje práci se sbírkovým materiálem i analýzu dat z regionálních databází a fylogenezí.

 

2) Fylogeografie a populační historie mravenců rodu Odontomachus

Typ práce: Magisterská, Bakalářská

Anotace: Tento pozoruhodný rod mravenců má na Nové Guineji a v severní Austrálii několik kryptických druhů a populací oddělených v průběhu posledních klimatických cyklů. Cílem této studie je rekonstrukce fylogeografické a populačně genetické historie skupiny druhů za pomoci DNA sekvencí a mikrosatelitních markerů. Student bude analyzovat genetická data na populační a druhové úrovni, která budou poté porovnána s ekologickými preferencemi a regionální klimatickou historií.

 

3) Fylogenetická a biogeografická struktura společenstev mravenců podél výškového gradientu

Typ práce: Magisterská, Bakalářská

Anotace: Společenstva hmyzu severního Mexika jsou zajímavou směsí s původem v nearktickém i neotropickém regionu. Unikátní materiál mravenců sbíraných podél výškového gradientu v této oblasti umožní inovativní analýzu společenstev ve fylogenetickém kontextu. Projekt zahrnuje práci se sbírkovým materiálem, analýzy složení společenstev a aplikaci fylogenetických a biogeografických metod. Cílem studie je odhalení historických i současných procesů, které ovlivňují složení společenstev hmyzu v měnícím se prostředí.  

 

Více informací: Milan Veselý, veselym@prfnw.upol.cz; Milan Janda, janda@entu.cas.cz

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin