Pozvánka na přednášku: Ještěrka zední v České republice

Srdečně vás zveme na přednášku pro odbornou veřejnost k habilitačnímu řízení v oboru Zoologie RNDr. Milana Veselého, Ph.D.

Název přednášky: Ještěrka zední v České republice: historie, současnost a budoucnost

Datum a čas konání: ve čtvrtek 21. dubna 2022 v 17:00

Místo: učebna LS-S2, Katedra zoologie,  PřF UP v Olomouci

Anotace: Přítomnost ještěrky zední (Podarcis muralis) jakožto čtvrtého druhu čeledi Lacertidae vyskytujícího se na území České republiky byl spolehlivě prokázán relativně nedávno – až v 90-tých letech minulého století. Jedinou známou lokalitou bylo tenkrát okolí Štramberka. Během prvních dvou dekád nového tisíciletí přinesl intenzivní výzkum řadu poznatků ozřejmujících pravděpodobný původ štramberské populace a také objev řady dalších populací na Moravě. Protože se jedná o izolované populace druhu na severním okraji jeho areálu rozšíření, je otázka jejich původu podstatná jak z hlediska ochranářských priorit, tak i z hlediska fylogeografického. Přednáška představí nové poznatky o velikosti, haplotypové struktuře a pravděpodobném původu populací tohoto zástupce naší herpetofauny, který je veden v seznamu zvláště chráněných druhů České republiky a podle stupně ohrožení je hodnocen jako kriticky ohrožený.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin